Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Stämma 2018

2018-06-16

Drygt hälften av fastighetsägarna var med på årets stämma

Naturligtvis hade vi sol och varmt på årets stämma. Så har vi haft det alltsedan början av maj, så det var ingen överraskning. Vädret kanske också bidrog till den goda stämning som mötet präglades av. Eller var det den lyckade jubileumsfesten i somras som gjort att vi känner varandra på ett gemytligt sätt.

(Inom parentes kan meddelas att medlemmarna på initiativ av Bodil Alexander och med support av Gunilla Enfors ställde sig bakom att ordna ett knytis på hamnplan även i sommar lördagen den 28 juni. Bord och stolar får du själv ta med. Detta är alltså utanför protokollet och inte ett stämmobeslut).

Till stämmoordförande och sekreterare valdes styrelsens sittande ledamöter, dock som någon medlem påpekade, var de stående.

bilden visar de stående styrelsemedlemmarna. Från höger Håkan Ebersjö, Cecilia Algvere samt Ulf Richenberg

Vår ordförande Håkan föredrog verksamhetsberättelsen och klarade ut de frågor som uppkom. För första gången på 41 år var Sven-Ove Löfgren, vår kassör, inte närvarande på stämman. Han hade dock en väl genomarbetad ekonomiskt rapport med kommentarer som ingen av deltagarna hade några frågor omkring. Håkan informerade om att den nu avslutade skogsrenoveringens kostnader skall täckas av kommande intäkter. Stämman beslutade att årets negativa resultat överförs i ny räkning.

Revisor Liselott Holgersson föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret vilket också skedde.

Vid val till olika förtroendeuppdrag hade valberedningen som vanligt gjort ett gott jobb. Ulf Richenberg började med att vädja till pliktkänslan hos alla för att ställa upp på olika uppdrag. Att tillhöra en samfällighetsförening kräver att man ställer upp i styrelse och i olika befattningar. Styrelsen förnyades på några punkter. Sekreterarposten måste tillsättas efter avsägelse från Cecilia Algvere. En tung post som Ulf själv ställde upp på, eftersom flera medlemmar avböjt. Ny kassör efter Sven-Ove är Yvonne Göstasdotter. Suppleanter blev Göran Fagerström samt Jane Thillander. Ny revisor efter Marianne Gloudemans avsägelse blev vår tidigare sekreterare Ewa Hedberg. Samtliga förtroendevalda hittar du på hemsidan under Medlemsinfo > Förtroendevalda.

Stämman avslog, såsom berörd granne, enhälligt ett yttrande till kommunen över en planerad industrifastighet på höjden mittemot vår avtagsväg från E 18. Vi ser det som störande i natur och miljö och är förvånade över hur detta ärende har kunnat komma så långt.

En medlem tog upp frågan om vårt eget vatten. Detta beroende på en olycklig formulering i verksamhetsberättelsen där det står att det skall behållas så länge någon medlem inte är ansluten till kommunalt VA. Det gällande beslut som styrelsen tagit för några år sedan är att vårt eget vatten skall finnas kvar. Det är som en säkerhet för eventuellt framtida behov.

En tidigare fråga om att stycka av tomter norr om håtövikens spets för försäljning kom upp. Ansökan gjordes till kommunen för ett tiotal år sedan men fastnade hos länstyrelsen som hänvisade till att Norrtälje kommun lyder under någon gammal §3-regel som i så fall måste förändras. Det bedömdes som orealistiskt och föreningen drog, efter det beskedet, tillbaka ansökan. Det skulle ha gett en betydande inkomst för samfälligheten som bl a hade bekostat det då förestående VA-projektet.

-oOo-