Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Grönområde

Grönområde

Notera att all avverkning på allmänning kräver OK av styrelse eller grönområdesansvarig

Har du frågor om vårt grönområde eller städagar så kontaktar du Mats Perjons via gronomrade(at)vikenssf.se eller 070-2150139

Skogsbruksplan

Vikens Skogbruksplan

Skogsstyrelsen tillägg till Vikens Skogsbruksplan

Gallring och röjning enligt Skogsbruksplanen genomfördes under 2018 för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom vårt naturområde.

EU Bidrag

Som stöd till finansiering av skötseln enligt skogsbruksplanen, så har Skogsstyrelsen beviljat vår EU ansökan om miljöinvestering för att Sköta natur och kulturmiljö inom Vikens Samfällighet inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

 

 

 

Denna miljöinvestering, som också är baserad på Skogstyrelsen analys av området vilket var att “hela detta område med mycket höga naturvärden hotas nu av snabbt växande granar, björkar och aspar” och där “behovet av frihuggning av de gamla ekarna, grova tallar och andra ädellövtrad bör prioriteras och utföras snarast”

Vi bland annat gjort följande aktiviteter i enlighet med denna EU baserade miljöinvestering:

  • Friställning av ekar, lövträd och enstaka grövre tallar med syfte att skapa en skog för friluftslivet
  • Huvudsakligen barrträd gran/tall tas bort men även gallring av björk och asp
  • Glesa ut så att de mest värdefulla träden kan ges utrymme att växa bättre. Gallringen utförs för att utveckla och vårda skogen. Avverkning sker då de äldre träden bör ge plats till det yngre beståndet
  • Spara bärande träd och buskar som en, hassel, ek och rönn. Men om de står för tätt röj bort de klenaste. Prioritera ekbeståndet först och främst
  • Vid gallring bör en skog med varierande trädslag eftersträvas och ädla lövträd friställas

Vi hoppas därmed att skogen ska ge möjlighet till promenad, svampplockning och rekreation, där vi har bevarat mångfalden av områdets flora och fauna, med bibehållen skogskaraktär i skärgårdsmiljö.

Formell ansökan trädfällning på Vikens grönområde 

Ansökan

Flora

Vi har en fantastik flora på vår samfällighet. Läs lite mer om några av våra trädsorter i vår samfällighet:

Gran
Tall
En
Ek
Lind
Lönn
Ask
Asp (rikligt i hela området)
Klibbal (rikligt nära Maren)
Gråal
Vårtbjörk (vårtbjörk)
Sälg
Hassel (växer i buskform och ses rikligt nära vår vägar)

Trädgårdsvatten

Om du får krångel med vattentrycket kan du kontakta någon av de som har nycklar till våra pumpstationer. Se länken nedan.

Pumphusansvariga