Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Hamnen

Hamnen

Håtövikens bryggor

Hamnförvaltare är Richard Algvere
 hamnen(at)vikenssf.se
Tel 073-3254079

Anmälan Båtinnehav

Förändrat båtinnehav skall snarast möjligt anmälas till hamnförvaltaren

  • ‰Båtar med en bredd överstigande c:a 2,5 m kan inte beredas plats vid brygga Br1.
  • ‰Enskild medlem äger inte rätt att hyra ut, eller för längre tid än c:a 1 vecka låna ut anvisad plats

Tilldelning av båtplatser se: Trivselreglerna V1.2 Maj 2015

Sjökort över Vikens närområde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hamngruppens rapport 2009:

Regler för hamnområde och brygga

Bäste föreningsmedlem,
 
Vid 2009 års stämma tillsattes en hamngrupp om 3st medlemmar som fick i uppdrag att utreda vilka bestämmelser för hamn och brygga som beslutats om på tidigare förengsstämmor, samt att vid behov inkomma med förslag till kompletterande regler, i syfte att möjliggöra för framtida styrelser och hamnförvaltare att sköta förvaltningen på ett för samtliga medlemmar korrekt sätt.
 

Bakgrund.

Styrelsen och hamnförvaltaren har på senare år haft stora problem med att kunna tillfredsställa båtägande medlemmars behov av lämpliga platser vid föreningens brygga. Problemen beror till stor del på att några medlemmar betraktar tidigare tilldelade båtplatser som permanent bundna till en viss fastighet, oavsett om fastighetsägaren innehar någon båt eller ej.
(Det finns dock inget stämmobeslut som stöder den uppfattningen).
 
Konsekvensen har blivit en brist på lämpliga platser för större båtar, eftersom flera sådana platser är upptagna av mindre båtar, är otillåtet uthyrda, utlånade eller står tomma, medan större båtar måste hyras in på andra bryggor.
 

Hamngruppens arbete.

Efter genomgång av föreningens samtliga stämmoprotokoll sedan 1978, dokument om bryggfrågor, och intervjuer med tre tidigare hamnkaptener, så har vi funnit att samtliga stämmobeslut som erfordras för att kunna bringa ordning vid Vikens brygga, i grunden redan finns sedan många år. Några behov av ytterligare kompletterande regler har vi inte funnit vara nödvändiga.
Slutsats en blir, att tidigare beslutade regler och bestämmelser, även fortsättningsvis gäller.
 
 
Till vägledning för styrelsen, hamnförvaltare och medlemmar har vi sammanställt ett dokument
”Trivselregler, ansvar och befogenheter” som i grunden bygger på de tidigare stämmobesluten.
Vi har därtill förtydligat regelverket medelst att ange olika parters ansvar och befogenheter. Vi hoppas att trivselreglerna skall bidra till att minska den osäkerhet som på senare tid rått, om vilka bestämmelser som gäller för hamnen och bryggan.
 
 
Vi kan förstå en viss frustration hos den medlem som på grund av brist på lämpliga platser för större båtar, måste byta plats. Dock tror vi att medlemmarna i längden kommer att se fördelarna med en striktare tillämpning av det regelverk som många av oss en gång i tiden har varit med om att skapa, och som syftar till att tillfredsställa samtliga medlemmars behov av lämpliga båtplatser.
Frågor har ställts, om hur en flytt från en bomplats till en bojplats kan gå till. Svaret är att det beror på den situation som råder vid denna tidpunkt. Ex. Om den nya platsen ligger i anslutning till befintliga bommar så kan den egna bommen flyttas med till den nya platsen. Bommen kanske kan säljas till den som övertar den tidigare platsen, sparas för framtida bruk, eller säljas på öppna marknaden.
 
 
Styrelsen har beslutat om följande åtgärd vid bryggan.
Platserna 23 och 26 kommer snarast möjligt att minskas från c:a 3m till c:a 2,6m bredd.
Resultatet blir att samtliga platser får den bredd om c:a 2,6m som ursprungligen blev bestämt.
 
 
Med vänliga hälsningar!
Hamngruppen
Bodil Alexander, Sven-Ove Löfgren, Krister Löwenhielm