Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Aktuellt

240413

Vårens städdag – 2024

Ett 20-tal tappra medlemmar var redo att ta sig an vårens städområden. Efter den kraftiga vinden i veckan, så blev det lite mer jobb än som var planerat då bl a en stor tall på hamnplanen la sig ner i framstupa sidoläge. Utöver detta så fixade vi till runt hamnplanen, snyggade till efter Sixten Schewens väg, längs västra sidan av Persängsvägen  från Maren och uppåt, samt några flera områden. 

Därefter fick alla välförtjänt grillad korv, kaffe och dryck.

Ett stort tack till alla som hjälpte till.

/ Styrelsen samt grönområdetsansvarig


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                            -oOo-

 

‘2023-04-15

Våren kom till städdagen

Trots att påsken var sen i år hade vi 30 cm snö på påskafton den 8 april.
Men på städdagen den 15 hade sol och vind ordnat så att snön var borta och tussilagon blommade. Arbetslusten motiverades bl a av att hålla värmen i den kyliga vinden. Grillad korv med bröd samt kaffe och kakor avslutade som vanligt städdagen.
Det som värmde då var solen och att åter träffa goda grannar.
Vi ser nu alla framåt mot en förhoppningsvis fin sommar men önskar också att inflation och räntor går ned samt fred och frihet för Ukraina.
KLm

-oOo-

2022-06-19

Årets stämma hade få deltagare

Ordförande Håkan Ebersjö öppnade mötet och valdes även att leda det med Göran Fagerström som sekreterare.

Stämman godkände dagordningen, fastställde röstlängd och ansåg att mötet blivit utlyst på vederbörligt sätt. Deltagandet var 14 fastigheter vilket är lägre än vanligt – kan det vara ett tecken på att medlemmarna är nöjda med styrelsens jobb,,,

Ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen samt budget innevarande verksamhetsår. Konstaterades bl a att vassröjning kommer att ske även i år och görs i slutet av juli. Lelle på Håtö gård har skjutit av en hel del vildsvin. Enligt en medlem rör det sig om ett 30-tal.

Våra egna vattenanläggningar är delvis slitna men fungerar. Tillgången på vatten bedöms som relativt god. Vattenprover skall tas för att få en bedömning av kvalitet.

Så länge inte alla fastigheter är anslutna till kommunalt VA så måste vi ha kvar vårt eget vatten.

Vår ekonomi är god och styrelsens förslag till att överföra årets resultat 9.788 kr i ny räkning fastslogs. Revisorerna hade inga anmärkningar på räkenskaperna och föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket också skedde.

Stämman beslutade för andra året i rad (förra gången 2021) att ändra senaste datum för inkomna motioner från 1 juni till 1 maj.

Arvoden och betalning för medlemsarbeten beslutades förbli oförändrade.

Under punkten 15 som avser förtroendevalda valdes Camilla Lögdström till sekreterare efter avsägning från Göran Fagerström. Elin Ekblom valdes om på en mandatperiod av 2 år. Till valberedare utsågs Kristina Ekstrand Dahlberg samt Bodil Alexander. I övrigt inga förändringar.

Camilla Lögdström vår nya sekreterare

Efter stämmans avslutande kom en fråga från Håkan Enfors om försäljning av fastigheter norr om Håtövägen från maren sett. Detta gjordes några år före det att vi fick kommunalt VA men avslogs av Länsstyrelsen. Styrelsen kommer att undersöka vad avslaget berodde på och se om något nu kan ha förändrats.

Stämman var genomförd på en halvtimme och alla verkade nöjda.

KL-m

-oOo-

2021-06-20

Snabb stämma med corona-avstånd

Föredömliga avstånd på årets stämma 

Stämman hölls som brukligt vid boulebanan inom hamnområdet. 19 deltagare varav en fullmakt hade samlats i det strålande sommarvädret. Stämman var väl förberedd liksom de närvarande så det hela var avklarat på rekordtiden 35 min. Vår revisor Liselott Holgersson hade inga anmärkningar och föreslog att resultat och balansräkningarna skulle fastställas och att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för det avslutade året.

För andra gången på två på varandra följande stämmor fastslogs att senaste datum för inkomna motioner skall vara den sista april för att styrelsen skall hinna fatta beslut om, samt meddela medlemmarna sin åsikt om att tillstyrka eller avslå motionen.

En motion från hamnkaptenen om att samfälligheten skulle överta medlemmarnas bommar avslogs på styrelsens inrådan. Bommen har ett marknadsvärde som inte kan förbigås. Var och en svarar för underhållet av sin bom, om samfälligheten skulle äga bommarna så finns inga föreskrifter om vem som ska sköta dem. Din bom är den som ligger närmast land sett från ditt båtplatsnummer. Den som har bojplats och vill skaffa bom får då platsen innanför nuvarande sista bomplats på norra eller södra sidan. Hamnförvaltaren placerar sedan båtarna med utgångspunkt för manövrerbarhet och djupgående.

Förändringar då det gäller förtroendeuppdrag blev att Roger Jeppsson valdes till Hamnförvaltare eftersom Björn Hedberg som avsagt sig och Jesper Lögdström ersatte Rogers plats som styrelsesuppleant. Dessutom kompletterades valberedningen med Kristina Ekstrand – Dahlberg eftersom Sven-Ove Löfgren flyttat ifrån samfälligheten.

Vi är nog flera som saknar kaffe och kakor vilket vi brukade ha innan coronan, som trevlig avslutning och samvaro… ett bra tillfälle att lära känna varandra. I stället fick vi, efter en fråga av Ulf Richenberg, en intressant föredragning av Kennet Öhlund om fiskevårdsföreningens planer och olika idéer över de framtida förbättringar man jobbar med. Hans slutord, med glimten i ögat, var en efterlysning att om någon kunde påvisa att det funnits Håtölax i våra vatten skulle vi sannolikt få bidrag för att inplantera lax i våra vatten.

-oOo-

2021-04-10

Genombrott för fiskevården

Vikens SF har blivit ombedda av ordf i Håtös Fiskevårdförening att på vår hemsida informera om vad som händer inom fiskevården i stort men även i vår region. Vi har valt att återge Dan Svenbergs anmodan i sin helhet eftersom det är en bra beskrivning som den är. Förutom att den ger en god inblick i vad som är på gång så visar den oss hur professionella man är i vår fiskevårdsförening. Vi i Vikens SF brukar bli uppdaterade på årstämman av vår representant i Fvf Kennet Öhlund om det ambitiösa arbete föreningen lägger ned. Uppmaningen i sista stycket kommer säker Kennet att se till så att det blir rätt hos oss i Vikens SF.

”Hej alla!

Precis i slutet av mars så tog HaV (havochvatten.se) det slutgiltiga beslutet efter ett antal olika remisser att bilda ett skyddsområde för lekfisk i våra vatten. Det kommer att komma upp skyltar på lämpliga ställen. I korthet så innebär det att allt fiske är förbjudet perioden 1 april-15 juni. Det ger också oss möjlighet att börja jobba med miljövård på riktigt. Det ligger i länsstyrelsen tankar att börja med ett projekt med större risvasar samt mer riktade odlingsåtgärder och lättare att få tillstånd för skyddsjakt, på både säl och skarv. Frågan har även börjat att diskuteras på riksdagsnivå kopplat till trålningsproblematiken. Vi i fiskevårdsföreningen har aktivt lobbat mot Norrtäljes lokalpolitiker och är indirekt en av anledningarna till att det äntligen har börjat tas på allvar. Vi hade häromveckan ett webbseminarium med många beslutsfattare inom förvaltningar, kommuner, föreningar angående fiske där H.C. Andersson på länsstyrelsen tog upp just vårt område som ett utmärkt exempel hur det kan arbetas lokalt med dessa frågor. Det var en trevlig notis.

 Vi kommer i närtid att starta med gäddodling på strategiska platser i området. Det kommer först vara ryssjor som fångar lekfisk som vi sen klämmer på rom. Den kommer sen att placeras i träboxar med granris där befruktad rom kommer att utvecklas till små gäddor. Hjälp oss informera era medlemmar om detta. Vi kommer att sätta upp skyltar om detta. I från varje träbox inom en 300 m radie kommer vi sen att söka skyddsjakt på skarv.  Så om ni får rapporter om jakt så vet ni vad den går ut på.

 Gös kommer sättas i som vanligt i höst, dock pga corona så sätter vi även en andra omgång nu till sommaren då det inte gick i höstas. Uppmana gärna medlemmar att rapportera gösfångster, då kan vi bli ännu bättre med våra isättningar.

 Öringen kommer 4 maj och där har vi ett större skyddsjaktområde 10 dagar innan och efter som även inkluderar Askenområdet, precis som vi gjorde förra året.

 Angående vassröjning så ber jag er att följa planen, (gäller Håtö, Håtöviken samt Viken) 10 m ifrån bryggor (gäddodlingsboxar) och badplatser, 10 m vid strömmande vatten samt kanaler tex mot Lermaren. På större ytor bör vassdungar sparas med 10 m mellanrum, de behövs som reproduktionsytor för smådjur och fisk. Jag har fått tips om att det finns en kranliknande ponton som röjer vattenväxter på vattenspegeln, under ytan. Det uppmanar vi i fiskevårdsföreningen er att titta över som möjlighet. Den gör skillnad på riktigt vad gäller vattenkvalitén, främst då syretillsättning och näringshalten i vattnet.

Dan Håtö fvf.”

-oOo-

2021-03-27

Städdagen inföll en härlig vårdagsförmiddag!

För många var det även premiär för en helg på landet. Våren känns som en symbol för pånyttfödelse, samtidigt som städhelgen kan symbolisera att man genom elden lägger allt gammalt bakom sig. Förhoppningsvis även coronan men det tar ju som vi vet lite tid innan vi alla fått vårt vaccin.

Det var 23 stycken som ställde upp vilka representerade 19 fastigheter. Mycket ris blev uppeldat på två ställen, som vanligt på hamnplan, men även vid Vikens norra spets.

Det känns viktigt att vi kan bidra till att hålla området i fint skick. Men dessutom är det ett väldigt bra tillfälle att träffa varandra för att skapa en god sammanhållning inom vår fina samfällighetsförening.

Rishögen vid Rudvägen blev ett stort bidrag till brasan på hamnplan

En massa ris vid håtövikens norra spets kompletterades med ris som samlats in längs maren och den blivande gång- och cykelbanan.

KL-m

-oOo-

2020-11-26

Highland Cattle på rymmen

Vid ett flertal tillfällen har fem stycken kossor rymt från Håtö Gård och tagit sig in på våra tomter. Även om de för det mesta håller sig till att klippa gräset så åstadkommer dom även en viss skadeverkan. Dessutom är det skrämmande om man oförberedd möter dem i höstmörkret. Nu verkar det dock som att Lelle fått ordning på inhägnaden… eller så har dom kanske försvunnit på annat sätt.

På söndag sker jakt på julskinkor

Den första advent sker jakt på vildsvin i vårt område liksom på stora delar av Håtö. Det kommer att ske med hundförare som utgår ifrån Håtö Gård. Det finns numera så mycket vildsvin i Håtö-området att en kraftig avskjutning är nödvändig.

Så på söndag smäller det!

KL-m

-oOo-

 

2020-06-28

Avbruten stämma slutade i dur

Eftersom resultat- och balansräkningen inte kunde fastställas på stämman den 13 juni kallades till fortsatt stämma söndagen den 28.

Det hela berodde på en teknikalitet i räkenskaperna. Ett fel i balansräkningen hade uppstått eftersom föregående års resultat inte flyttats till fritt kapital, vilket nu alltså är åtgärdat. Detta har dock inte påverkat resultatet vilket är detsamma som i första utskicket. 

Övrig bokföring och verifikationer har upprättats på ett korrekt sätt hela räkenskapsåret. Som vår revisor Lotta Holgersson framhöll.

Därmed föll alltså styrelsens förvaltningsberättelse på plats samt fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition och inte minst beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Det hela var snabbt avklarat varefter den nya styrelsen konstituerade sig.

KL-m

-oOo-

2020-06-14

Årets stämma ajournerad


Vid punkten förvaltningsberättelse påpekade Sven-Ove Löfgren att räkenskaperna inte stämde. Detta gjorde att flera punkter inte kunde leda till beslut.

De punktern på dagordningen som inte påverkades ekonomin kunde dock stämman fatta beslut om:

  • Stadgeändring som innebar att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april för att kunna behandlas på stämman samma år
  • Dessutom beslutade stämman att upplåta mark för en gång- och cykelbana från Norra Torpsvägen till vägtrumman vid maren. En sträcka på 500 m med en bredd av 2 m
  • Arvoden till ledamöter behålls oförändrade medan däremot ersättningen för medlemsarbete höjdes 75 till 200 kr/tim.

Två ny ordinarie ledamöter valdes Elin Ekblom (kassör) och Göran Fagerström (sekreterare). Till valberedare utsågs Sven-Ove Löfgren (sk), Camilla Lögdström samt Toon Vanhoenacker.

Elin Ekblom ny kassör samt och Göran Fagerström ny sekreterare efter 28/6

Avslutningsvis bestämdes ny tidpunkt för stämmans återupptagande till söndagen den 28 juni kl 10.
18 medlemmar varav en via fullmakt deltog på coronastämman som tog 18 min.

KL-m

-oOo-

2020-05-20

Föreningsstämma 13 juni 2020 kl 10.00

Välkomna till Vikens SF föreningsstämma

Tid: Lördagen den 13 juni 2020 kl 10.00

Plats: Hamnplan

Annat: Se förhållningsreglerna som finns med i kallelsen som skickades ut via mail

/Styrelsen

-oOo-

 

2020-05-02

Gång- och cykelbana längs Håtövägen

Vägföreningen har sökt och beviljats bidrag för en gång- och cykelbana som skall gå från Norra Torpsvägen vidare fram till vägtrumman vid Marens utlopp i Håtöviken. Från NT-vägen går den bakom brevlådorna och ansluter till Håtövägen några meter söderut för att sedan fortsätta på andra sidan vägen ned och över avtagsvägen Norrängshöjden, vidare längs Håtöån och maren och slutar alltså vid Håtöviken. Det är ett hårt trafikerat vägavsnitt som alla bilar måste passera för att komma vidare till Håtövikens TF, Håtö TF samt Norra och Södra Sundholmens TF. Bredden kommer att vara 1,5 till två meter och vara belagd med oljegrus.

Vägschefen Henrik Dahl berättar att detta möjliggjorts genom att kommunen erbjuder ett bidrag på 250 tkr och att vägföreningen skjuter till resterande 75 tkr. Upphandling av entreprenaden sker genom vägföreningens försorg. Kostnaden för vår del är fri markupplåtelse, en fråga för vår stämma i juni, samt att vi måste ta ned fyra träd.

Det blir även en fartmätare
Vårt önskemål om fartmätare före avtagsvägen Norrängshöjden har bifallits av vägföreningen. Denna kommer upp i juni och skall få ned hastigheten på genomfartstrafiken redan i år.
Vikens SF är naturligtvis väldigt glada för att vi fått gehör för de problem som det hårt trafikerade vägavsnittet utgör.
K L-m

-oOo-

2019-10-06

Solen tittade fram på höstens städdag

 

 

 

 

 

Södra sidan av Maren snyggas till. 

Höstens städdag kanske inte lockade så många deltagare, men ca 20 tappra städare kom rustade för att göra vår förening snyggare. Vi bestämde oss för att fokusera på att snygga till på ena sidan av Maren.

Efter stormen Alfridas framfart låg det så mycket grenar och ris i skogen så att stigen, som används flitigt av våra medlemmar, inte var säker/framkomlig. Grenarna samlades i stora rishögar efter Maren och vi lyckades få eld på det fuktiga riset i två av de största högarna. Självklart så rensades det även runt hamnen.

Allt avslutades med korvgrillning och fika som fixades av Yvonne.

Mats tackade även för den fina presenten som han fick av föreningen för jobbet med restaureringen av skogen samt säkerställande av EU bidrag för detta. Se tidigare inlägg.

MP

-oOo-

2019-09-22

Vikens SF belönas för naturvårdsinsats

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mats-märkning-1.jpg

Mats lär ut hur träden skall markeras

Det stora arbete som vi har lagt ned på vårt grönområde har nu belönats av Skogsstyrelsen. Vi genomförde under 2018 en restaurering av vårt grönområde eftersom det var igenvuxet och den ursprungliga faunan höll på att kvävas. D v s ek hassel och olika lövträd trängdes ut av barrträd.

Bakom projektet ligger vår grönområdeschef och skogsman Mats Perjons. Hans erfarenhet från egen skogsmark har kommit väl till pass i detta arbete och styrelsen riktar ett stort tack till Mats för ett uppoffrande arbete.

Föreningen har alltså tilldelats 103.500 kr för att ”sköta natur och kulturmiljö” inom vårt område. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. ”Ni har visat att ni har genomfört investeringen enligt gällande beslut om stöd och har uppnått investeringens syfte och mål.” Beslutet grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordnings (EU) olika villkor.

Pengarna kommer väl till pass för att hantera de kostnader som vår naturvårdsplan krävde men täcker nu även kostnaderna efter stormen Alfridas skadegörelser. 

K L-m

-oOo-

2019-07-01

Ett möte med Vägföreningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Saldert,

Ordförande

i Vägföreningen

Fortkörning är det stora problemet inom våra samfälligheter. Att få ner hastigheten på vägar är något vi behöver medlemmarnas hjälp med.

Vid ett möte med Camilla Saldert redogjorde hon för det arbete som styrelsen för de 488 medlemmar som ingår i vägföreningen lägger ned. Medlem är alla fastighetsägare inom Håtö TF, Håtövikens TF, Vikens SF, Insjöområdets TF, Uddskogens TF samt Sundholmen. Genom att avgifterna debiteras via samfälligheterna är det nog så att många upplever att det är samfäligheterna som är medlemmar i Vägföreningen. Så är alltså inte fallet.

 Efter att ha klarat ut en del grundläggande fakta tog vi upp de åtgärder till begränsning av hastigheten som man kan arbeta med. Fartkameror, gupp och olika väjningshinder. Efterhand som ekonomin tillåter har man kunna utöka antalet. Nu senast i år med en fartkamera en bit in på Håtövikens område.

Sedan tidigare finns en fartkamera vid Håtö Tomägarförenings början vilket gör att båda dessa är placerade EFTER Vikens SF som ju utgör en genomfart för samtliga medlemmar i Vägföreningen, deras gäster och entreprenörer. Alltså den MEST trafikerade samfälligheten av alla. Anledningen till mötet var naturligtvis att framhålla hur angeläget det är att optimera fartbegränsande resurser på detta vägavsnitt. Håtövägen har gående och cyklister – barn och äldre ­– som tar sig till båtar och bad den vägen.

Camilla framhöll dock att det finns en hel del föreskrifter om hur olika hinder får placeras ut som gör att vissa placeringar inte är möjliga. Fartbegränsande hinder får t ex inte finnas för nära kurvor med siktbegränsning för att man ska hinna sakta ned för att minska skaderisken på fordonen.

Utöver detta driver Vägföreningen flera övriga frågor. F n förs en dialog med Vägverket om utformningen och säkerheten vid Håtö-korsningen. En förrättning pågår där trafiken från och till boende norr om korsningen bör ledas om via Spillersboda-korsningen.

Det var ett intressant möte med Vägföreningen som nog för de flesta av oss är ganska anonym. Stort tack till Camilla Saldert som är ordförande i styrelsen som består av fem ledamöter. Man efterlyser ledare som vill ställa upp. Valberedningen består av ordförande i respektive samfällighet.

Jag vill avsluta med att ge Camilla sista ordet: ”Alla är välkomna på årsstämman som alltid är i juni månad nere på Haget”.

K L-m

-oOo-

2019-06-15

25 fastighetsägare samlades i strålande sommarväder

Om vi lägger till en fullmakt så blev det alltså 58% av våra fastighetsägare som var representerade på stämman. Det är en riktigt bra siffra. Från Sixten Schewens v kom 10, från Norrängshöjden 6 + 1 fullmakt, Rudvägen 5, Norra Torpsv 3 och Kalle S v 1.

Till stämmoordförande valdes Håkan Ebersjö och till mötets sekreterare, Ewa Hedberg.

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter en ”ren” revision, d v s inga anmärkningar eller frågetecken. Budgeten för kommande verksamhetsår är densamma som för föregående dock med en kostnadsökning på 5 kr per medlem beroende på fiskevårdsföreningens avgiftshöjning.

Val till styrelse skedde genom omval av Håkan Ebersjö och Krister löwenhielm på en period av två år. Ulf Richenberg och Yvonne Göstasdotter har ett år kvar på sin mandatperiod. Suppleanterna Göran Fagerström och Jane Tillander omvaldes på 1 år liksom revisorerna Ewa Hedberg och Liselott Holgersson. Revisorsuppleanterna Thomas Olsson och Bo Åkerberg omvaldes även de. Däremot ställde hamnkapten sin plats till förfogande efter ”lång och trogen tjänst” och ersattes av Björn Hedberg. Grönområdeschef Mats Perjons, representant i fiskevårdsföreningen Kennet Öhlund och vårt ombud i vägföreningen Björn Karlström valdes alla om. I valberedningen ersätts Ulf R som har fullt upp som sekreterare, av Sven-Ove Löfgren. Eva Anderson blev sammankallande och Toon Vanhoenacker fortsätter ytterligare ett år.

Två motioner hade inkommit som styrelsen behandlat och rekommenderade stämman att rösta avslag på båda. Detta skedde också. Besluten blev enhälliga men föranledde en hel del diskussioner.

Båda motionerna, lekplats vid hamnen och bastuflotte, kan man väl kortfattat säga föll främst på det ansvar som därmed vilar på styrelsen (och föreningen) men också på en omfattande kostnadsökning för samfällighetens medlemmar.

En stadgeändring behöver ske då det gäller tiden för inlämning av motion. Ett sådant beslut togs på stämman 2016, men glömdes bort 2017 och trädde därmed inte i kraft. I sammanhanget framkom också att dagordningen för stämman bör uppdateras i stadgarna. Under punkten ”övriga frågor” kan inte frågor leda till ett stämmobeslut eftersom de måste finnas med i kallelsen. Mer pedagogiskt vore därför att lägga ”medlemsfrågor” efter stämmans formella avslutande.

Stormen Alfrida medförde att en del träd från samfällighetens mark föll över och i något fall skadade staket på medlemmars mark. Frågan kom upp vad som då gäller? Kortfattat kan sägas att det är fastighetsägarens egen försäkring som gäller. Noterbart är att försäkringen då bör innehålla en oturförsäkring. Samfälligheten har ingen egen försäkring för detta men ombads att undersöka vad en skogsförsäkring skulle innebära.

Skadorna på samfällighetens mark blev omfattande liksom kostnaderna. Nettot går ännu inte att överblickas då vi f n inte vet kommande försäljningsintäkter och eventuella EU-bidrag.

-oOo-

2019-03-23

Deltagarrekord på städdag ?

En fantastisk uppslutning på Vikens SF städdag där vuxna och barn kom peppade för att snygga till efter januaristormen. 23 fastigheter var representerade och med respektive, ungdomar och barn så var vi drygt 35 personer. Det var kul att även se några nya ansikten som anslöt sig till städpatrullen.

Vi startade dagen med att göra en genomgång av vårt arbete med samfällighetens vindfällen från stormen i januari (totalt ca 150 nedfallna träd av lite större kaliber), kolla på vildsvin nyligen fångade i en mobilkamera från Norra Torpsvägen samt att Ulf uppmanade till att alla måste ställa upp som förtroendevald i samfälligheten.

För dagens städningen så blev det en uppdelning i tre grupper där fokus låg på att snygga till på hamnplan, samla grenar efter hela Sixten Schewens väg samt rensa upp vid korsningen vid Norra Torpsvägen. Vi gjorde upp två eldar för att snabba upp städjobbet. Genom att det var mycket blöt granris så stod rökdimma lika tät som vid slaget vid Lützen.

Under städningen så tittade solen så småningom fram så att det blev en riktigt skön vårdag. Efter många svettiga pannor så avslutades dagen med inspektion av brasan samt väl värd paus med korv, kaffe och annan dryck som Yvonne fixade. Vi gjorde tabberas på allt ät (alla 60 korvar) och drickbart.

Det blev en riktigt trevlig dag med många medlemmar, bra städning, skönt väder och goda korvar.

-oOo-

 

2019-02-17

Vårens städdag närmar sig

VÅRSTÄDNING 2019

 

 

2019-01-02

Vikens SF – hårt drabbat av nyårsstormen

Detta gäller inte bara Håtö och Rådmansö utan hela Roslagen. Cirka hundratusen hushåll blev utan el och prognosen är att inte förrän i morgon – torsdag kväll beräknas strömmen vara tillbaka på Håtö.

Fem till sex fastigheter Inom Vikens SF har råkat ut för träd som fallit över stugtaket, men även båtar och förråd har drabbats av kullvälta träd. Att åka runt inom Håtö känns deprimerande med tanke på den stora förödelsen av nerblåsta träd och rotvälltor. Ett omfattande arbete återstår för att återställa det stormen förstört.

Det finns all anledning att se till din fastighet under trettonhelgen för att se om du drabbats av vädrets makter.

Att naturincidenter skall tilldelas ett eget namn känns lite egendomligt. Den här stormen kallas för Alfrida och kan kanske vare bra att referera till i din anmälan till försäkringsbolaget. Ersättning sker om träd fallit över byggnader och ersätts då med återställandet av byggnaden. Men säker kan man ju inte vara, det är ditt bolag som har svaret på vad som gäller för den försäkring du tecknat.

-oOo-

2018-10-13

Städdag med brittsommar!

 

Värmen från i somras dröjde sig fortfarande kvar vid vår städdag i lördags. Vid samlingen var det redan 15 grader varmt.

Mats Perjons gick igenom arbetsuppgifter och fördelade medlemmarna för de olika uppgifterna. Det blev städning på hamnplanen, korsningen Persängsvägen/Sixten Schewens väg, längs Rudvägen och Håtövägen samt lite på Norrängshöjden (som vanligt lite). Det innebar att arbetsuppgifter inte saknades! Insamlat ris mm gjorde att brasan på hamnplan, som Ewa skötte om, möjligen fick till följd att klimatuppvärmningen påskyndades.

Mats informerade om att, för röjning av sly, efter den stora skogsgallringen i början av året, kommer vi att sätta av resurser vartannat år för att det inte återigen skall växa igen. Därmed håller vi ner beståndet av sly mer beständigt med de medel vi fått in genom virkesförsäljning. Pengar som vi alltså avser att använda för framtida skogsvård.

Endast 15 fastigheter var representerade. Sämre än på många år. Yvonne Göstasdotter representerade 25% av styrelsen. Resor, födelsedagsfirande och förkylning gjorde att 75% av styrelsen saknades på detta viktiga arrangemang. Man diskuterade därför hur man skulle få en bättre uppslutning i framtiden. Kanske en höjning av städpanten…

Yvonne, som är kassör, snålade inte med korv och förtäring.

Beröm fick vår hamnfogde Sven-Ove för renovering av landgången till vår brygga. Omfattande skador hade skett efter vinterns påverkan.

-oOo-

2018-07-30

Fest med julirekord – varmare än år 1756

Årets sommarfest, en uppföljning på den 40-åriga jubileumsfesten förra året, trodde vi nog skulle bli något av den svettigaste i mannaminne. Så blev inte fallet. Visst klarade man sig med en T-shirt, men det blåste så man fick surra fast det man hade på bordet samt hålla i hatten. Nåja… men blåsigt var det.

Uppslutningen blev sämre än året innan. Men den kluriga tipspromenaden fick sina duktiga vinnare.

Här ser du frågorna med sina svar: 1/ Norrtälje kommun hade i april 2018 61.212 invånare. 2/ Roslagens landskapsblomma är Kungsängslilja (landskap, hum?). 3/ Rysshärjningarna i Stockholms skärgård började 1719. 4/ Arholma båk firar i år 250-års jubileum. 5/ Föreningen Nenningesund vill göra Rådmansö till en ö igen. 6) Det var ett vildsvins avföring som visades på bild. 7/ ”Huru svin må i ollonskog släppas” är en svensk lag från 1700-talet (gäller sannolikt fortfarande). 8/ Calle Schewens vals skrevs 1931 av Evert Taube för att bli antagen till Pelarorden som finns på Håtö Svansar. Utslagsfrågan gällde längden på Roslagsleden. Korrekt svar är 106 km. De olika svarsalternativen var emellertid förvillande.

Vinnare blev lag Rospiggarna med Gunilla Lidfors, Göran Fagerström och Mats Perjons. God tvåa kom Gunilla Enfors med Helena Fagerström + gäster i lag Håtö Lejon (Lejon syftar sannolikt på de finländska gästerna). De välsmakande priserna åt festdeltagarna upp efter generös bjudning av stolta Gunillor.

Gunilla Lidfors (skymd) i “Rospiggarna” tar emot det goda förstapriset ur Bodils hand.

och här får Gunilla Enfors i “Håtös Lejon” det välsmakande andrapriset

När festen tunnat ut kom de första regndropparna efter över en månads torka. Regndansen kunde börja, men tyvärr fick den motsatt verkan och regnet upphörde.

Juli 2018 blev den varmaste sedan mätningarna startade. Det tidigare rekordet var alltså 262 år gammalt.

Tack Bodil och Gunilla för att ni höll i trådarna!

-oOo-

2018-06-16

Drygt hälften av fastighetsägarna var med på årets stämma

Naturligtvis hade vi sol och varmt på årets stämma. Så har vi haft det alltsedan början av maj, så det var ingen överraskning. Vädret kanske också bidrog till den goda stämning som mötet präglades av. Eller var det den lyckade jubileumsfesten i somras som gjort att vi känner varandra på ett gemytligt sätt.

(Inom parentes kan meddelas att medlemmarna på initiativ av Bodil Alexander och med support av Gunilla Enfors ställde sig bakom att ordna ett knytis på hamnplan även i sommar lördagen den 28 juni. Bord och stolar får du själv ta med. Detta är alltså utanför protokollet och inte ett stämmobeslut).

Till stämmoordförande och sekreterare valdes styrelsens sittande ledamöter, dock som någon medlem påpekade, var de stående.

bilden visar de stående styrelsemedlemmarna. Från höger Håkan Ebersjö, Cecilia Algvere samt Ulf Richenberg

Vår ordförande Håkan föredrog verksamhetsberättelsen och klarade ut de frågor som uppkom. För första gången på 41 år var Sven-Ove Löfgren, vår kassör, inte närvarande på stämman. Han hade dock en väl genomarbetad ekonomiskt rapport med kommentarer som ingen av deltagarna hade några frågor omkring. Håkan informerade om att den nu avslutade skogsrenoveringens kostnader skall täckas av kommande intäkter. Stämman beslutade att årets negativa resultat överförs i ny räkning.

Revisor Liselott Holgersson föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret vilket också skedde.

Vid val till olika förtroendeuppdrag hade valberedningen som vanligt gjort ett gott jobb. Ulf Richenberg började med att vädja till pliktkänslan hos alla för att ställa upp på olika uppdrag. Att tillhöra en samfällighetsförening kräver att man ställer upp i styrelse och i olika befattningar. Styrelsen förnyades på några punkter. Sekreterarposten måste tillsättas efter avsägelse från Cecilia Algvere. En tung post som Ulf själv ställde upp på, eftersom flera medlemmar avböjt. Ny kassör efter Sven-Ove är Yvonne Göstasdotter. Suppleanter blev Göran Fagerström samt Jane Thillander. Ny revisor efter Marianne Gloudemans avsägelse blev vår tidigare sekreterare Ewa Hedberg. Samtliga förtroendevalda hittar du på hemsidan under Medlemsinfo > Förtroendevalda.

Stämman avslog, såsom berörd granne, enhälligt ett yttrande till kommunen över en planerad industrifastighet på höjden mittemot vår avtagsväg från E 18. Vi ser det som störande i natur och miljö och är förvånade över hur detta ärende har kunnat komma så långt.

En medlem tog upp frågan om vårt eget vatten. Detta beroende på en olycklig formulering i verksamhetsberättelsen där det står att det skall behållas så länge någon medlem inte är ansluten till kommunalt VA. Det gällande beslut som styrelsen tagit för några år sedan är att vårt eget vatten skall finnas kvar. Det är som en säkerhet för eventuellt framtida behov.

En tidigare fråga om att stycka av tomter norr om håtövikens spets för försäljning kom upp. Ansökan gjordes till kommunen för ett tiotal år sedan men fastnade hos länstyrelsen som hänvisade till att Norrtälje kommun lyder under någon gammal §3-regel som i så fall måste förändras. Det bedömdes som orealistiskt och föreningen drog, efter det beskedet, tillbaka ansökan. Det skulle ha gett en betydande inkomst för samfälligheten som bl a hade bekostat det då förestående VA-projektet.

-oOo-

2018-05-08

Arbetet i skogen är nu slutfört

Skogen i vårt gemensamma grönområde är nu återställt till det skick som en gång var typiskt för ”Roslagens famn”. D v s en skog som domineras av ekar, hassel och lövträd. Många har visat sin uppskattning över det fina arbete och känsla för naturen som Nils Jallrud med sin skogsmaskin visat prov på. Vi har även haft tur med vädret med tanke på att det var tjäle i marken långt in i april. Visst finns det en del spår kvar från avverkningen, men naturen läker sig själv efter hand.

Det vi nu har är en massa travar med stockar längs vägarna samt stora rishögar i skogsområdena. Stockarna forslas bort relativt snart medan rishögarna kan komma att bli liggande kanske något år. De senare säljs efterhand som priset blir det rätta. Det är med andra ord en typ av ”spotmarknad”.

För oss återstår sedan att på städdagarna släpa bort och elda upp ris som ligger synligt från vägen.

Nils Jallrud med skogsmaskinen i sitt rätta element

-oOo-

2018-04-28

GDPR – Dataskyddsförordningen 

På årsstämman har vi också en ny punkt; ”GDPR”, eller Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25:e maj. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter inom Vikens SF här.

 

2018-04-07

Städdagen blev en tydlig vårmarkör

När vi träffades kl 10 för upprop och genomgång var det fortfarande grått, trist och kallt. Men allteftersom vi jobbade så blev vädret bättre och det kändes på något sätt att nu kom våren. Det är visserligen april så naturligtvis kan det fortfarande komma många bakslag.

Arbetet bestod i att ta hand om en massa ris som är ett resultat av den skogsgallring som Holmen skog genomför på ett så förtjänstfullt sätt. Kvistar som hamnat på ängarna måste bort för att gräset ska kunna slås till sommaren. Bilden som Mats Perjons tog på undertecknad är ett bra exempel på detta.

Av bilden framgår att det fanns väldigt mycket grenar som behövde tas bort från ängarna

Vid den avslutande grillningen och kaffe med kakor var det stora samtalsämnet hur fin vår allmänning blivit. Det återstår dock fortfarande ca tre veckor innan det är klart.

Anslutningen var sämre än vad den brukar var. 15 fastigheter var representerade. Kanske berodde detta på att vi tvingades flytta städdagen i ett sent skede beroende på väderomständigheter.

Ett stort tack till vår sekreterare Cecilia Algvere som ordnat med den avslutande förtäringen.

En av våra numera glada ekar som sannolikt nu

lever 400 år ytterligare… det får vi dock aldrig veta

-oOo-

2018-03-03

Nisse rensar vår skog och ger träden livskvalitet

Arbetet att renovera och förnya vår skog är nu igång. Nils Jällrud är en erfaren skotare-förare som vet hur träden samspelar i naturen, dess inbördes påverkan och livsvillkor.

Efter några års förberedelser av vår grönområdesansvarige Mats Perjons, började Nisse i februari med marken norr om Håtövikens spets. En gynnsam tidpunkt med tanke på att det är vinter med tjäle i jorden. Det minskar drastiskt påverkan av marken när skogsmaskiner kör omkring för att avverka träden som också skall transporteras till uppläggningsplatserna.

Arbetet beräknas fortsätta under mars och en bit in i april. Vårt grönområde kommer, när detta genomförts, att må mycket bättre och blir även mera likt det ursprungsskick som var karaktäristiskt för Rådmansö. Med dominerande ek- al- och björkskog med inslag av tall och rikligt med hassel. Allt är väl förberett genom kontakter med skogsstyrelsen och kommunen.

Vi vill i sammanhanget påminna om städdagen lördagen den 24 mars då vi alla kan dra vårt ris till stacken.

-oOo-

2017-12-23

Nu börjar julefriden infinna sig

Vi lämnar bakom oss ett år med jubiléums-tecken. Vi minns med värme den fina festen som Cecilia och Bodil ordnade. Det blev årets höjdare.

Jag tycker också att Mats förtjänstfulla jobb med grönområdet har varit viktigt och dessutom inneburit spänning inte bara när och hur, utan även frågan om det kan tillföra oss ett skogsvårdsbidrag dessutom.

Under året har många blivit VA-anslutna. Ett stort steg som varit på G sedan 2010 och som inneburit mycket arbete för styrelsen.

Det som bl a har belastat oss under året har varit allt strul med bredbandsuppkopplingen. Vi har lagt ned avsevärd tid för att få konkreta besked. Många inblandade är det. Meningen är att vi ska bli uppkopplade under första halvåret 18.

Slutligen hoppas vi att våra vildsvin nu blir till god julmat och att dom därmed slutar att gräva om våra tomter.

Alla förtroendevalda önskar Eder alla

en riktigt GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR!

-oOo-

2017-11-13

Cirka 60 kilo gös inplanterad i Håtöviken

Mikael Pilebro släpper en gös till friheten och farorna i vår egen vik av Östersjön.

Nu i lördags satte Håtö Fiskevårdsförening ut gös. De flesta vägde upp till kilot varav många med rom. Så vi hoppas att dom reproducerar sig redan till våren.

Fiskevårdsföreningen har varit mycket aktiv under senare år och förhoppningsvis kommer detta att leda till att fiskstammarna repar sig efter att ha blivit hårt åtgångna av både skarv och säl. Det känns viktigt att ha en levande skärgård även under ytan.

Fiskevårdsföreningen består av Dan Svenberg Ordf, Håtö Tomtägarförening, Kenneth Öhlund v Ordf, Vikens SF, Åke Alm Sekr, Håtö Tomtägarförening, Mikael Pilebro Kassör, Håtövikens Tomtägarförening samt Martin Johansson Ledamot, Vikens SF.

-oOo-

2017-10-14

Städdag med höstrusk

Vi samlades som vanligt kl 10 på hamnplan för att genomföra höststädningen.

Vädret gjorde att arbetslusten inte var klart uttalad. De flesta bet ihop och genomförde det som vår grönområdeschef Mats Perjons hade på agendan.

Vi belönades som vanligt med kaffe och varmkorv som vår sekreterare Cecilia Algvere förtjänstfullt hade ordnat. Gott i gott, gott. Efter städningen så bröt solen igenom och det blev en riktigt vacker höstdag. 19 fastigheter var representerade vid genomgången. Bra siffra med tanke på vädret.

Även hösten kan ha prunkande färger. Här är Stefan Lindholm i arbetstagen

PS Vi vill passa på att varna för stöld av båtmotorer. Några grannföreningar drabbades härom kvällen av ett flertal stölder.

-oOo-

2017-08-02

Jubileumsfest i Roslagens famn

På initiativ av Bodil Alexander och Cecilia Algvere vid årets stämma fick föreningen till ett 40-årskalas. Det blev ett trevligt ”knytis” på hamnplan i lördags med både tipspromenad och sjunghäfte där inte bara Calle Schewen fanns med utan även Rönnerdal från Sjösala. Fint väder bidrog till att stämningen var den bästa. Föreningen bjöd på en välkomstdrink innan det blev tipspromenad.

Tipsguld och silver var klart, men vägföreningen avgjorde bronsplatsen!

Cecilia och Bodil fick spänningen att stiga vid genomgången av svaren

Många kluriga frågor fanns med och kanske var det lite lättare för de som funnits med i samfälligheten länge. Men lärorikt var det. Vid genomgången av svaren hördes många äschdå, det sa jag ju och jaaa. Det visade sig att på första och andra plats avgjorde antal rätta svar. Men för att få fram en bronsmedaljör fick skiljefrågan avgöra. Frågan gällde vilken av föreningarna är störst på Håtö? Naturligt var att jämföra samfälligheternas storlekar. Det många då glömde bort var vägföreningen. Lurigt. Detta skiljde alltså ut trean från fjärde platsen.

Det segrande laget bestod av Thomas Olsson Nh 9, Hans Rydberg Nh 3, Eva Löving SSv 14 och Kerstin Johansson Nh4

 På andra plats kom Toon Vanhoenacker Rdv 8 och Sven-Ove Löfgren Nh 5 samt SOL’s dam (ej på bild)

På tredje plats kom Björn Karlström SSv 16, Henning Perjons KSv 1, Gunilla Ebersjö Rdv 2, Ewa Jakobsson SSV 9 och Jesper Logdström Rdv 9

 Ordförande håller jubileumstaltal. Det ser dock ut som en fiskehistoria

Det blev en glad tillställning med högt till tak och linnedukar på bordet

När vi kom in på ämnet vilka som var de första nybyggarna inom vår samfällighet så utropade sig Gunilla Lidfors som vinnare. Det fanns dock flera bland festdeltagarna som varit med från den tiden och diskussioner uppstod naturligtvis. Tomas Olsson menade att frågan var hur man räknade. Innan mötet med mäklaren hade vissa tomter redan reserverats för några med goda kontakter.

De första som valde tomt, året var 1974, inom Norrängshöjden och som fortfarande bor kvar är sannolikt Tomas, med Gunilla, Sven-Olov och Berit Ogenmark tätt inpå. Adresserna är Norrängshöjden 9, 3, 5 resp 2. Gunilla var nog först med att få huset uppfört. Samma år såldes tomterna på Norra Torpsvägen. År 1975 var det dags för tomterna på Rudvägen samt Sixten och Kalle Schewens väg. Men då hade vinet börjat göra verkan så att utredningen vad gäller dessa blev lite rörig och slutfördes aldrig. Nybyggarna får väl skicka in sina bidrag för att dokumentera denna för historiker så intressanta fråga. Det vi däremot kunde klara ut var att den som senast har bebyggt en tom är Elin Ekblom, punkt. Det skedde nämligen i år!

Intressantare att veta är att en tomt då kostade ca 40.000 kr och ett skalhus på 70 kvm ca 30.000 kr. För tillkommande inredning och el i exemplet var kostnaden ytterligare ca 40.000 kr. Till detta skall naturligtvis läggas den egna arbetsinsatsen.

Som jämförelse kan nämnas att en färsk offert på en ny kamin inklusive skorsten och montering i dag ligger på 38.000 kr, alltså lika med en tomt 1974. En fastighet inom Vikens SF är alltså ett bättre sätt att spara pengar än att ha dom i madrassen. Dessutom mycket trevligare!

Efter tårta och kaffe, som föreningen bjöd på, så var folk nöjda och glada och gick hem… tyvärr för att mötas av nyheten att Sveriges damer hade förlorat kvartsfinalen med 2-0 mot Holland i fotbolls-EM.

Cecilia och Bodil blev festens totalsegrare

2017-07-18

Riktiga klippare… så ser dom ut

Det handlar naturligtvis om våra vassklippare, eller snarare deras maskiner.

I dag på förmiddagen klippte de våra vasstränder för tredje året i följd. Detta för att det skall få en mer bestående verkan. Dock får vi nu se hur det ser ut nästa år. Det är inte säkert att det räcker med detta utan det kanske krävs ytterligare ett år.

Maskinerna har imponerande klippbredder och samlar även upp vassen.

-oOo-

2017-07-13

Flyga helikopter… häftigt sa de flesta

Det tyckte även Tristan (3 år) liksom morfar Ulf. Vi äldre blev som barn på nytt och imponerads av hur mycket man hinner se på ca 5 min. Upp över Håtö Gård, Vidare till Spillersboda, där det var lätt att se de lömska grynnorna ovanifrån. Vidare ut mot stora farleden och så in mot Brevik och vidare till vår fina Håtövik för en mjuklandning på Norrängen. Att se kustbandet och 40-årsjubilerande Vikens SF ovanifrån, lyfte vårt perspektiv och visade vilken fin del av skärgården vi har tillgång till.

Det blev ca 8 uppstigningar i ett perfekt väder för ändamålet innan vi vinkade adjö till helikopter med personal.

Klicka här för att se videon IMG_2164.MOV

-oOo-

2017-07-11

Nu på torsdag kl 12 kommer helikoptern till Norrängen

Det är alltså ängen mellan Norrängshöjden och Sixten Schewens väg.

-oOo-

2017-06-21

Boka redan nu den 29 juli

Vår festkommité arbetar för fullt med en jubiléumsfest som är tänkt att avhållas vid hamnen med början kl 16 den 29 juli. Ta alltså fram kalendern stryk andra åtaganden och skriv in detta.

Mer information kommer inom kort.

-oOo-

2017-06-18

Bra väder men inget nytt rekorddeltagande

24 fastigheter var representerade på årets stämma. Vädret var bra, mycket nära det bästa möjliga. Soldis, nästan vindstilla och lagom varmt.

Förvaltningsberättelsen som var utskickad kompletterades med muntlig komplettering liksom även bokföringen. Föreningens ekonomi är mycket god med stora tillgångar i underhållsfonder. Medlemsavgifterna har därför kunnat hållas på en låg nivå. Revisorerna visade sin uppskattning över en redig och korrekt bokföring.

Styrelsen fick ansvarsfrihet

Stämman valde ledamöter enligt valberedningens förslag. Håkan Ebersjö och Krister Löwenhielm valdes om för en mandatperiod på 2 år. I övrigt skedde omval på samtliga poster. Förteckning över samtliga förtroendevalda hittar du på hemsidan under medlemsinfo.

Den enda förändring som skedde är att Martin Johansson, som är åretruntboende, har tagit över en pumphusnyckel och är tillsammans med Gunnar Larsson kontaktperson för pumphuset vid Norrängshöjden.

Styrelsen beviljades rätt att teckna erforderliga avtal avseende miljövårdsplanen.

Stämman avslutades efter 45 min. Punkten övrigt, som inte är beslutsmässig, blev intressant med bra rapporter från fiskevårdsföreningen och vägförvaltningen.

Föreningens 40 års jubileum tyckte vi dock borde firas med en knytis vid boulebanan i mitten på juli. Mer information efter att festfixarna Bodil Alexander och Cecilia Algvere planerat det hela.

Det hela slutade efter en timmes trevlig samvaro. På något sätt känns det som att det finns en bra kemi inom vår samfällighet.

-oOo-

2017-06-15

Dan före dan före stämman

Du glömmer väl inte stämman nu på lördag kl 10.

Väderprognosen för lördag är: växlande molnighet och ca 17°C. 0 mm nederbörd.

Välkommen!

-oOo-

2017-06-10

Stämma kommande lördag

Du glömmer väl inte att på lördag 17 juni har vi föreningsstämma kl 10. Som vanligt ses vi vid boulebanan mellan bryggorna. Stämman håller vi oavsett väder… det gäller bara att välja rätt kläder. Och ta med något att sitta på. Alla medlemmar är välkomna.

Vi siktar på nytt deltagarrekord! Men det hänger på just dig.

-oOo-

2017-06-08

Flyg Helikopter Torsd 13 juli Kl 12:00

Torsdag 13 juli från kl 12:00 har de som vill nu möjlighet att åka med på en rundtur på ca 5 minuter runt Håtö till en kostnad av 300 kr för vuxna och barn. Information (pdf).
Samling på ängen vid Norrängsstigen. Rundturerna håller på tills alla som vill åka har fått plats, dock senast 15.00

Fotografering tillåten. Välkomna!

 

 

 

2017-03-26

Tidig städdag prickade in första vårhelgen

Städdagen blev i år redan den 25’e mars och det kom att bli den helg då våren verkligen kändes som att den anlänt. Vi upplevde nog alla lite samma känsla som korna vid kosläpp. Det var roligt att återigen få träffas efter vinterns inomhussäsong.

Vi var dock bara 18 fastigheter representerade vilket kan ha berott på att några fortfarande är kvar i sitt ide. Vi konstaterade att från Rudvägen och Norränghöjden deltog varannan fastighetsägare eller 5 av 10. Kalle Schewens v 1 av 3, Sixten Schewens v 6 av 17 samt Norra Torpsv 1 av 5.

Arbetet koncentrerades till hamnen samt längs Pärsengsvägen. Det var mycket sly som växt upp bara på några år. Men insatsen gav ett synligt resultat som framgår av bilden. Som vanlig avslutades det hela med korvgrillning samt kaffe och kakor.

Mats informerade om skogsvårdsplanens genomförande som nu skall ske under 2017. Det börjar redan under vår/sommar med handröjning för att på det sättet bana väg för kommande skogsmaskiner. Tanken är att det hela skall vara klart framåt hösten.

Det förekom även en del skitsnack eftersom några fastighetsägare äntligen fått njuta av det nyinstallerade kommunala avloppet. Vattnet vi hade tidigare var dock både godare och billigare.

På bilderna nedan ser vi tydligt att vår grönområdeschef Mats Perjons fått detta med träd på huvudet.

     

-oOo-

2017-01-24

VA-anslutningarna börjar komma på plats

Spoltoan börjar nu bli verklighet för många av medlemmarna i Vikens Samfällighet.Redan nu är Rudvägen 5 och 7 samt Sixten Schewen väg 1 och 3 anslutna. På SSv 4 samt Norrängshöjden 8 pågår arbetet och flera ligger i startgroparna.

Att äntligen kunna lägga VA-frågorna bakom sig känns väldigt skönt efter att ha de legat hos styrelsen sedan 2010. Vi gjorde då ett försök att driva VA-projektet i egen regi och lade ned omfattande arbete. Det visade sig dock när vi väl hade alla formalia klara att priserna hade ökat drastiskt. Skillnaden mot att låta kommunen göra det var då bara 40 tkr. Det var alldeles för lite med hänsyn till felmarginaler och förbehåll i offerterna. Det hade dessutom inneburit omfattande ideellt arbete för styrelsen liksom ansvar för framtida underhåll. När dragningen sedan gjordes via kommunens entreprenör visade det sig att kraftiga kostnadsökningar uppstod för bl a sprängningsarbetet.

Med facit i handen är vi nu tacksamma för att vi fått kommunalt avlopp… men vi saknar vårt eget goda brunnsvatten som dessutom var betydligt billigare än det kommunala.

-oOo-

2016-12-20

Julrim

 

Några rim till jul om vårt VA med strul

Kuvertet har kommit med många papper och räkning stor
vi har betalat och är tacksam mot storebror

Att vi fått utgiften under innevarande år får vi ta som en present
hade den kommit 2017 hade det kostat ytterligare 7 procent

Så nu är plånboken lättare och anslutningen närmar sig
pumpen finns för leverans och grävningen kan beställas av dig 

Vi ser fram emot att snart få sitta på vitt porslin
och visst är det skönt att slippa gräva ned latrin

Trots allt blir ju skiten till jord som hamnar i trakterna här
skillnaden nu är att det sker via reningsverk i Kapellskär

Vårt goda brunnsvatten får i framtiden växterna njuta av
på vattnet vi nu får från Järfälla ställer vi höga krav

Vem som blir först till anslutningspunkten och den nya fröjden
ser för Vikens SF ut att bli Uffe, vår valberedare på Norrängshöjden

Men han får nog inte fira jul och nyårshelgerna på toa
synd, då hade ju även tomten kunnat sitta där och HoHoHoa

tomte

En fröjdefull jul och ett riktigt bra 2017
önskar dig styrelsen för Vikens SF

 

 

2016-11-20

Säl utanför Haget

För fjorton dagar sedan satte fiskevårdföreningen ut gösyngel i Håtöviken samt utanförliggande fjärd vid Långhalsen. Även en del längst in i Håtöviken.

Sammanlagt rör det sig om ca 60 kg gösyngel med en storlek på mellan ett 500 och 900 gr.

Vi valde platserna med hänsyn till att det numera är mycket säl i vattnet utanför Haget. Sälen är i sammanhanget förödande då gösyngel inte har en naturlig instinkt att fly.

Fisken kom från företaget Ljusterö Fisk och kördes upp i en 1000 liters behållare med båt.

-oOo-

2016-10-23

Ruggigt städväder – men vi slapp prognosens regn

Vi samlades i ett väder som definitivt var signifikant för riktig höööst. Men med den energi som vi alla hade så arbetade vi oss snart varma.

Den här höststädningen blev lite speciell då arbetspasset kortades något för att grönåmrådeschefen och ”skogsmannen” från Rättvik ville informera om hur den kommande skogsvårdsplanen skall genomföras. Vi fick lära oss hur vi ska markera gränser, träd som skall tas bort respektive bevaras. Detta kan du läsa om i Mats artikeln nedan.

ma%cc%88rkband

Mats Perjons lär oss hur träden skall markeras

Sammanlagt deltog 21 hushåll. Från Norra Torpsvägen kom 3 av 7 fastigheter, från Norrängshöjden 6 (av 10), från Kalle Schewen 1 (av 3), Rudvägen 4 av 10 samt Sixten Schewens v 7 av17. Man skulle då kunna utse en vinnare procentuellt sett, nämligen Norrängshöjden med 60 %. Utöver det kom Louise från Norrängshöjden 1 med Alex (2 månader) på besök, så segern var överlägsen. Undertecknad som bor på Norrängshöjden vill naturligtvis inte framhålla detta men tycker att det kan vara ett mål för andra att försöka slå.

I övrigt kan noteras att vår förra sekreterare Ewa för första gången på många år slapp detta med korvgrillning mm och fick i stället slita med alla oss andra. Cecilia Algvere har tagit över både som sekreterare, fikafixare och korvgrillare… med stöd av sin man Richard, då det gäller det senare. Vem som var bäst på att grilla? Båda får ett med beröm godkänt. Vi åt upp 68 korvar, exakt samma antal som förra hösten. Vi drack 30 koppar kaffe 12 mindre än förra hösten. Men läsken var betydligt färre som uppskattade. Vi kom inte i närheten av de 8 liter som gick åt förra hösten. Sannolikt berodde det på det kyliga vädret.

cecilia

Sekreterare Cecilia som fixade förtäringen

På grund av den snåla blåsten fick riset ligga kvar. Det blev trots kortare arbetstid en ordentlig stor rishög som vi får elda vid vårens städdag.

Då det gäller deltagare drabbades vi tyvärr av en mycket tråkig nyhet. Rolf och Marianne Gloudemans som, vad jag kan minnas, inte missat en städdag, på de 22 år jag funnits på Håtö, fanns inte på plats. Den chockerande nyheten var att Rolf hade hastigt gått bort för ca tre veckor sedan. Våra tankar är naturligtvis hos Marianne med familj. Vi beklagar sorgen och riktar vårt stöd till Marianne och närstående.

Många stänger nu för vintern, som vi hoppas inte blir alltför sträng. Låt oss se positivt även på den årstiden. Vilka härliga dagar vi kan få med skid-, skridsko- och pulkaåkning. Må så gott både fast boende och 0-åttor.

gra%cc%88nsmarko%cc%88rer

Nyutbildade gränsmarkörer. Fr v Krister och Ulf

-oOo-

2016-10-22

Instruktioner – Skogsvårdsplan

Tack för bra städning idag. Här kommer en liten sammanfattning från dagens blåsiga och kalla genomgång av naturvårdsplanen.

Vi kommer satsa på ett antal stora områden som är definierade av nedanstående karta.

Generellt: Allt sker enligt skogvårdsplanen. Läs den på hemsidan
Område 1 (området runt vikens vatten och mot Maren (från Pärsängsvägen)
Gallra ut. Gynna för fina ekarna, björk och tall
Allt för tätt idag. Många nya ekar i klump. Spara enstaka för återväxten (gynna färsk ädel träd)
Mot Calle Schevensväg. Gallra för en fin och gles björk alle längst ner. Gynna ekar
Område 3a Gallra – Fokuserat område tillsammans med område 1
Område 3b Ta bort markerade träd
lite förtydligande
3b.1 Gammal stig. Om möjligt snygga till (röja). Träd markerade
3b.2 Markerade träd
3b.3 Markerade träd runt pumphuset
3b.4 Gallra från Persängsvägen till bäcken Innan fastighet 2:385
3b.5 Gallra ut från ängen ända upp till Norrängshöjden
Område 2b Gallra ner mot Maren

new-vikens-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu behöver vi er hjälp med att markera upp era tomtgränser om er fastighet gränsar mot ett gallringsområde enligt bilden ovan. Det som skall markeras upp med snitslar (band i olika färger) är

  • Egna fastighetsgränser samt mot Vikens SF fastighetsgräns om det finns (röd-gult band)
  • Träd som ni önskar ta bort på föreningens mark (neongult band)
  • Träd som bör vara kvar på föreningens mark (röd-gul-blått band)
  • Ni kan även markera upp träd på egen tomt, men arbetet sker på er egen kostnad i samråd med Skotare-föraren Nils Jällerud, samt om det kan ske utan risk.

För alla träd som markeras för borttagning, så måste man maila Mats Perjons för godkännande. Detta för att vi och skogsbolaget har koll på vad som är markerat samt kunna ta beslut om det följer planen.

En repetition på bandens färger (snitslarna) kommer nedan.

snitslar

 

 

 

 

 

Banden finns i den vita brevlådan på Calle Schewensväg 1 (postlåda 749). Riv av en bit eller snabblåna så att alla har tillgång till banden.

Vi  har även lagt upp lite nya kartor på hemsidan

-oOo-

2016-10-14

Besked om VA-anslutning har kommit

I dag har besked om tid för anslutning äntligen kommit. Vi noterar tacksamt att anslutningen kommer att ske i år med tanke på farhågor om kraftigt höjda avgifter 2017.

Då det gäller Vikens SF samt delar av Persängsvägen är beskedet att det kommer att driftsättas och faktureras omkring månadsskiftet november/december 2016. Norra Torpsvägen är dock försenad då det saknas en permanent el-anslutning till pumpstationen. Man beräknar dock att även det området kan driftsättas om en månad.

Kostnaden för anslutning av VA varierar med tomtens storlek. Här några exempel: 1.700 kvm 236.327:-, 2.000 kvm 253.877:- och 2.500 kvm 273.755:-. För fler hus med VA (dusch undantaget) tillkommer en avgift. Till det kommer en byggsanktionsavgift på 3.600:-

Detta besked skall om nu posten sköter sig hamna i din brevlåda under dagen. Det finns även på kommunens hemsida under norrtalje.se/hato

-oOo-

2016-09-28

Norrtälje Energi säljer bredband med hot  

Genom att förespegla att inget annat bolag än Norrtälje Energi får tillgång till kommunens befintliga fiberrör så försöker man knyta kunder till sig. Samtidigt förlänger man erbjudandet som gällde till nu på fredag med en vecka.

IP-Only har svarat oss på detta att sedan 1’a juli finns en lag, vilken gäller bl a kommuner, som innebär att om bredbandsutbyggaren gagnas av det befintliga rörnätet har de rätt att begära tillträde. Detta betyder att Norrtälje Energi’s uttalande inte är juridiskt korrekt. IP-Only kommer att hävda sin rätt om det skulle behövas.

Det är värt att notera att det är Norrtälje Kommun som äger nätet. Inte Norrtälje Energi. För närvarande finns inget uttalande från kommunen om att inte ge IP-Only tillgång till fiberrören.

Det hela är ett utspel på låg nivå från energibolaget.

-oOo-

2016-09-23

Kommunen bekräftar att VA kopplas in i höst

Våren har gått, sommaren har gått och ännu inget VA trots förespeglingar om det. Efter samtal med den ansvarige på kommunen, Min Lapinsky (f d Nordberg), bekräftar hon dock att det kommer att bli före årsskiftet 2016/17.

Man har haft en del svårigheter och behövt vidta åtgärder då det gäller färdigställandet av VA-nätet fram till tomtgränserna.

Kommunen kommer i närtid, ca 14 dagar nämndes, att informera om detta. Man vill dock avvakta för att få en större säkerhet i sina besked.

Anslutningen vi talar om gäller samtliga fastigheter inom Vikens SF utom de på Calle Schewens väg.

Vi får alltså snart ett informationsbrev om VA-anslutningen. Sannolikt kommer faktura samt besked om bygglov, om du skickat in ansökan, sedan kort därefter.

Kommunen har bett oss att f n inte informera våra medlemmar. Vi menar dock att det finns ett så stort intresse i denna viktiga fråga att vi måste berätta vad vi f n vet. Man tycker dock att våra medlemmar kan ringa kontaktcenter för information. Schablonsvaret som man får där är i korthet att det blir före årsskiftet. Vi tycker alltså att alla ska ringa Kontaktcenter. Då blir dom säkert glada. (Det sista var naturligtvis ett skämt).

-oOo-

2016-09-02

Beställningsbekräftelse rättas till

Styrelsen har påtalat att IP-Only’s beställningsbekräftelser enbart anger kampanjbeloppet och inte priserna för de olika förutsättningar som kan förekomma d v s 14.900 resp 9.900 kr. Den ansvarige Roger Lindahl kommer att under nästa vecka se till att en rättelse skickas ut till berörda.

-oOo-

2016-08-24

Frågetecken uträtade vid möte med IP-Only

I måndags (22/8) var vi tre föreningar som mött upp till ett möte med IP-Only. Inför mötet hade vi ett antal frågor som vi och våra medlemmar fått varierande svar på. Det var därför viktigt att få de slutgiltiga svaren från de ansvariga inom IP-Only. De representerades av Roger Lindahl, områdeschef för Region Mitt och Mälardalen, chefen för informatörerna Richard Andersson samt vår informatör Manon Schlick. Våra frågor och svar framgår nedan.

Redan tillräckligt många anmälningar

Ett dagsfärskt besked var att IP-Only har fått in erforderligt antal anmälningar för att dra fiber i vårt område. Det innebär att de som anmäler sig till IP-Only därmed vet att de kommer att genomföra uppdraget. Installationen skall vara klar under andra halvåret 2017.

Kostnader vid olika förutsättningar

Prisbilden kan vara lite krånglig att förstå och har väckt flera frågor. Sammanlagt figurerar fyra olika priser:

1/ Anslutningsavgiften är 24.900 kr

2/ Tidsbundet kampanjerbjudande är 19.900 kr

3/ I Vikens fall finns fiberrör framdraget till tomtgräns. Då är kampanjpriset 14.900 kr

4/ Har fastighetsägaren redan dragit fiberrör från tomtgräns och till huset är kampanjpriset 9.900 kr.

Dock undantaget våra tre fastigheter som ligger på Calle Schewens väg där ingen fiber drogs vid VA-installationen för några år sedan. Där gäller alltså kampanjpriset 19.900 kr.

Vilka betalningsvillkor gäller

Uppgifter har förekommit att fastighetsägaren skall betala in 19.900 kr för att sedan få tillbaka pengar enligt prislistan ovan. Det sas t o m att samfälligheten skulle stå som mottagare av dessa pengar. Detta är numera felaktiga uppgifter.

IP-Only har efter våra önskemål, gått med på att fakturering till Vikens SF medlemmar, sker med det belopp som är aktuellt i det enskilda fallet. Fakturering sker när fibern är dragen in till huset. Man erbjuder också månadsbetalningar i upp till fem år.

Utsträckt kampanjtid

Eftersom vi fått dessa slutliga besked så sent, har de förlängt det ursprungliga kampanjerbjudandet till den 16’e september. Det bör kanske påpekas att Norrtälje Energi har sista september som slutdatum för sitt erbjudande om fiber för 19.000 kr.

När du skickar in din anmälan behöver du inte fylla i något belopp. De olika kampanjpriserna ovan är ett erbjudande som gäller Vikens SF’s medlemmar. Men missa inte att anmäla dig i tid för då är kostnaden alltså 5.000 kr högre så länge dom arbetar i området. Därefter handlar det om 30-50 tkr.

Kommunen äger fiberrören till vår tomtgräns

Det är många som befarar att kommunen inte upplåter fiberrören till en annan aktör eftersom Norrtälje Energi ägs av Kommunen. IP-Only är dock trygga i att man kommer att kunna nyttja kanalisationen med anledning av kommunens upphandling “Samverkansavtal Bredbandsutbyggnad”.

Telia som operatör

Eftersom Telia samagerar med Norrtälje Energi för att dra fiber i området erbjuder inte IP-Only Telia som operatör. Det sannolika är dock att i framtiden kommer även Telia att vilja ha abonnenter med fiber som ägs av IP-Only.

Fiber eller inte

Fiber är naturligtvis inget måste, men det öppnar många möjligheter. Förutom datauppkoppling så kan du ansluta både telefon (IP-telefoni) och TV och då få skalfördelar som t o m betalar fiberdragningen. Det finns operatörer som erbjuder korttidsabonnemang för de tider då du vistas på landet. Även husets andrahandsvärde ökar.

Det är du som avgör

Styrelsen har nu haft ett antal kontakter för att reda ut vilka förutsättningar som gäller för våra medlemmar. Norrtälje Energi har inte inbjudit till någon informationsträff. Vid kontakt med dem om kostnader har man svarat att även om man själv har dragit fiberrör på sin tomt så erhåller man ingen prisreduktion.

Styrelsen vill formellt inte ge någon rekommendation utan hänvisar till ovanstående underlag. Det är du som ska välja det du tror blir bäst för dig.

Närvarande på mötet var Lars-Göran Uddholm och Rickard Engberg, Håtö Tomtägarförening, Mats Björkman, Håtövikens SF, Håkan Ebersjö och Krister Löwenhielm, Vikens SF.

Riktigheten i denna information är granskad samt bekräftad via mail av IP-Only.

-oOo-

2016-08-16

Fiberanslutning – vad gäller egentligen?

På hemsidan har vi informerat om de besked vi har då det gäller uppkopplingen och kostnader för detta. IP-Only kom tidigt med ett besked att om vi själva lägger ned fiberrör i samband med VA-anslutningen så skulle kostnaden på 19.900:- reduceras med 10 tkr. Detta erbjuder inte Norrtälje Energi.

Medlemmar som varit i kontakt med IP-Only har efter det fått lite olika besked. T ex att medlemmen skall betala in hela beloppet och att 10 tkr därefter betalas ut till föreningen som i sin tur får besluta om hur pengarna skall användas (!). Ett förfarande som vi inte tycker är tillfredställande.

På måndag, den 22’a, kommer vår ordförande Håkan att ha ett möte med ordförandena i grannsamfälligheterna för att sätta press på aktörerna.

En god idé är kanske att avvakta med att anta aktörernas erbjudanden tills vi fått resultatet av ordförandemötet. Den sista augusti går tiden ut för IP-Only’s erbjudande om en reducering på 5.000 kr från annars 24.900:-.

-oOo-

2016-08-10

Vårt brunnsvatten håller hög kvalitet

Provtagningar i juli visade att vårt brunnsvatten håller hög kvalitet. Om vi använder oss av en 10-gradig skala, där 1 är tjänligt och 10 är högsta betyg, hamnar vattnet från båda våra brunnar på ca 7. En normalbrunn ligger på ca 5.

Radonvärdena är låga. På Sixten Schewens väg 59 bq/l och Norrängshöjden 220 bq/l. Först vid 1000 bq/l betecknas vattnet som otjänligt.

Av ca 40 olika uppmätta värden har man för pumpen på SSv noterat att värdet för Natrium ligger på 110 jämfört med riktvärdet 100 mg/l. Pumpen på NH har för Natrium 180 samt Klorid 130. Värdena innebär små differenser och är inget som påverkar hälsan. Det förhöjda värdet på Natrium kan ge en något ökad korrosion.

Värdena är låga då det gäller bakterier, tungmetaller, järn, mangan och PH-värdet ser väldigt bra ut.

Provtagningarna redovisas i tabeller på 3 sidor A4 för vardera av våra pumpar. Henrik Lindholm på Alcontrol Laboratories i Linköping har varit behjälplig med en mer begriplig sammanfattning.

-oOo-

2016-08-06

Noteringar från info-möte i Spillersboda gällande fiberanslutning

IP-Only hade i början av veckan bjudit in till informationsmöte angående utbyggnaden av bredband i området Spillersboda och Håtö. Dessförinnan hade man i juni gått ut med en postal information samt ett priserbjudande.

IP-Only är en av de största aktörerna i Sverige då det gäller att bygga fibernät. För att få lönsamhet i denna utbyggnad behöver dom en 60-procentig uppslutning av fastigheterna i hela området. Det räcker alltså inte att Vikens SF har 27 av 45 fastigheter som anmält sig. Det är 60 % inom det totala området som gäller.

När ska det ske

Planerna är att under första halvåret 2017 påbörja arbetena och att under andra halvåret vara klar med installationen.

Vad kostar det

Anmäler du dig senat sista augusti, erbjuder de en rabatterad anslutningsavgift med 5.000 kr. Alltså 19.900 i stället för 24.900 kr. Priset gäller upp till 45 meter från tomtgräns och in i huset. För längre sträckor tillkommer 150 kr/m. Anmälan är bindande i 24 månader. Om IP-Only inte får uppdraget upphör bindningen.

Många frågade sig vad det kostar om man inte anmäler sig under augusti. På det svarar dom att så länge de fortfarande arbetar inom området så är det 24.900 kr. Önskar man bredband draget därefter ligger priset på mellan 35 till 50 tkr.

Betalning kan delas upp på månadsbetalningar i upp till fem år.

Kommunens befintliga fiberrör

Flera frågor gällde om de inte får tillgång till det av kommunen nedlagda fiberöret, vad händer då? Deras svar gick ut på att det är osannolikt att så skulle ske men att de då kommer att pröva frågan i juridisk instans. Det finns en konkurrenslagstiftning som inte skulle vara god PR för kommunen om de gick emot. Får man inte tillgång till rören lägger man ned egna rör utan någon extra kostnad för fastighetsägarna. För många kanske ett mentalt problem att det återigen skall grävas, men samtidigt inget som egentligen spelar någon roll för fastighetsägarna.

Eget fiberrör på tomten

Inom Vikens SF är vi i den situationen att vi i höst skall ansluta till VA från tomtgränsen. Vi kan då samtidigt för en ringa kostnad lägga ned fiberrör. Vi har därvid fått ett erbjudande från IP-Only att kostnaden då i stället sänks till 9.900, förutsatt att vi anmält oss i augusti. Norrtälje Energi erbjuder inget motsvarande avdrag. Deras pris är 19.000 kr oavsett om rör finns

Här ett räkneexempel

Kostnaden för fiber med IP-Onlys erbjudande om fiber redan finns på nedlagd på tomten blir enligt följande (exemplet är min egen fastighet): Enligt orderbekräftelse från Roslagslänna Entreprenad kostar fiberöret 1.725 kr för i mitt fall 54 m. Till det kommer alltså 9.900 kr = 11.625. Om IP-Only istället lägger röret på tomten kostar det 19.900 för 45 m samt ytterligare 9 m x 150 kr. Det blir 21.250 kr. D v s en vinst på 9.625 kr då fiberöret läggs ned samtidigt med VA-dragningen.

Val av operatör

Då det gäller operatör, är det upp till den enskilda fastighetsägaren att välja. IP-Only erbjuder dock inte Telia som operatör eftersom de inte vill leverera i IP-Onlys nät då de till vissa delar är konkurrenter och i detta fall även samarbetar med Norrtälje Energi som i sin tur ägs av Norrtälje kommun.

Det finns de som undrar om samfälligheten kan teckna avtal med en operatör och därmed få ett fördelaktigt pris. Detta sker ofta i bostadsrättsföreningar. Svaret är f n nej det är inte möjligt för en samfällighet.

Det är du som väljer

Det bör avslutningsvis framhållas att styrelsen inte tagit något beslut i frågan om man bör välja IP-Only eller Norrtälje Energi. Det är upp till varje fastighetsägare att välja leverantör eller välja att helt avstå. Men om man nu vill ha bredband är det en fördel att anmäla intresset senat sista augusti.

-oOo-

2016-07-08

Nu tar VA semester

Inför semestrarna hos kommunens VA-avdelning samt hos Sveab, har vi fått nedanstående besked då det gäller inkopplingen av VA för Vikens SF:

”Vi har precis lagt upp en uppdatering på områdessidan om att driftsättningen av ert område är fortsatt försenat. Vår preliminära beräkning är nu att området kan driftsättas under hösten 2016. Mer noggrant kan jag tyvärr inte svara. 

Entreprenaden tar semesteruppehåll under v. 28-31 och vi är alla åter på plats under v. 32.
 Efter v. 32 hoppas jag på att kunna återkoppla med mer konkret när vi tror att området kan driftsättas. 

Jag hoppas att du också får en trevlig sommar.


Med vänlig hälsning


Min Nordberg


Vatten- och Avloppsavdelningen” 


Det är nu alltså bara att hoppas att vi alla får en fin sommar!

-oOo-

2016-06-30

Optisk fiber för bredband – vad gäller?

Fiberrör

För en tid sedan skickade IP Only ut ett erbjudande med beställningsformulär till fastighetsägarna i vårt område. Detta väcker naturligtvis en del frågor.

Vid kontakt med kommunen visar det sig att man ännu inte handlat upp någon dragning av fiber i de rör som är dragna i samband med VA-arbetena fram till tomtgränserna. Röret för fiber är den gula slingan bilden.

Vi står nu själva inför att i en nära framtid gräva för VA på våra tomter varvid frågan naturligtvis uppstår om vi då samtidigt skall lägga ned rör för fiber eller ej.

Det pris som IP Only erbjuder för fiberdragning är 19.900 kr och inkluderar då både grävning och rör. Vid en fråga om vad kostnaden är om den enskilde tomtägaren redan lagt ned fiberrör vid dragning av VA är priset 9.900 kr

Att lägga ned fiberrör samtidigt med VA kostar det bara ett par tusenlappar.

Det är sannolikt en bra idé att avvakta med en ev beställning av fiberuppkoppling. Dels då man angett tiden till den sista augusti, dels eftersom det kan dyka upp andra entreprenörer under tiden.

Däremot, om du gräver för VA innan dess, är det en bra affär att samtidigt lägga ned fiberrör.

-oOo-

2016-06-15

Nu provtrycker Sveab VA-nätet

Provtryck

Under denna vecka sker provtryckning av VA-nätet. Samma sak skall även göras av en utomstående entreprenör för att kommunen skall få ett slutgiltigt utlåtande från en neutral part.

Anslutning från tomtgränsen närmar sig alltså… Jag kan inte låta bli att i sammanhanget återge det Gunilla Lidfors berättade på årsmötet. Hon hade kontaktat kommunen för att få reda på när anslutning av VA skulle kunna ske. Svaret hon fick var;  “efter semestern”.

Hon blev förundrad över hur dom kunde veta när hon skulle ha semester. Det blev jubel och applåder. Ett uppskattat skämt efter alla konstiga besked från kommunen!

-oOo-

2016-06-11

Applåder värmde på kyligt årsmöte!

25 fastighetsägare dök upp på årsmötet trots kyligt väder med snålblåst. Det är över hälften – en bra siffra.

Ordförande drog summariskt igenom förvaltningsberättelsen och kassören tog lite längre tid för att berätta vad som låg bakom siffrorna. Kanske kunde en kortare variant räckt med tanke på vädret.

Revisorerna konstaterade att räkenskaperna var utförda på ett korrekt sätt och att det fanns verifikationer på alla utgifter. Man föreslog därför mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket också skedde.

En stadgeändring om att motioner skall vara inne senast sista april för att kunna hinna behandlades av styrelsen och finnas med på kallelsen till årsmötet röstades enhälligt igenom. Tidigare datum var sista maj. Eftersom en stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten, skall frågan upp igen 2017.

Val av ledamöter var odramatiskt samtliga omvaldes utom Ewa som hade avsagt sig ytterligare en mandatperiod. Ny i styrelsen blev Cecilia Algvere som alltså ersätter Ewa på sekreterarposten.

Man beslutade slutligen att genomföra de föreslagna åtgärderna rörande naturvårdsplanen och att styrelsen får mandat att teckna nödvändiga avtal i samband med detta.

Avslutningsvis bör Ewa’s avgörande betydelse för styrelsens arbete framhållas. Hon har skickligt sammanställt våra synpunkter och diskussioner. Hennes förmåga att protokollföra våra beslut, på möten, via mail eller gruppsamtal i telefon har skett på ett väldigt proffsigt sätt.

-oOo-

2016-06-08

Glöm inte årsmötet på lördag kl 10

Tag gärna med något att sitta på.

– KOM –

2016-05-31

20151018_142122

Dags att genomföra skogsvårdsplanen

Med vår skogsvårdsplan som underlag har vi tagit in offerter för en ”renovering” av vårt naturområde. Gör vi ingenting kommer området att så småningom ha förändrats till en gran- och slyskog som kvävt den för området ursprungliga ek- och lövskog med fin inblandning av hasselbuketter. Våra ekar mår redan dåligt av lövträd och gran som växer in i deras kronor. Kvarliggande trädfällen har angripits av granbarkborren som nu ger sig på de friska träden med ytterliga trädfällen att vänta.

Primärområdet för åtgärd är ”norrskogen” men då vi ändå har en entreprenör i området är det ett bra tillfälle att gå igenom behoven i övriga områden inom samfälligheten, vilka alltså också omfattas av skogsvårdsplanen.

Strävan är att kunna uppnå ett 0-resultat. Den dyrbara hanteringen är att släpa ut riset till vägkanten. Tanken är att göra detta där riset är störande men att det får ligga kvar på mer osynliga ställen. Det är enligt skogsstyrelsen bra som jordförbättring och som en hemvist för naturens alla småkryp. Det får helt enkelt bli en avvägning.

Det är ett stort projekt som nu bör genomföras för att åstadkomma en genuin och vacker miljö för framtiden. Skogsstyrelsens sakkunniga har ingående medverkat till planens utformning, liksom Holmens Skog och Skogsvårdssällskapet, vilket sammantaget gör att vi känner att dessa arbeten är angelägna för att återställa den ursprungliga karaktären av området.

Vi upplever också efter kontakter med de två entreprenörerna att arbetena kan genomföras på ett bra sätt.

Vi gjorde studiebesök på några referensobjekt bl a Gummarö Strandväg (Holmens Skog) – från Håtö tar du höger vid Vreta handel och kör i princip till vägen tar slut. På nära håll har du vår grannförening Håtö Samfällighet där Skogsvårdssällskapet har gjort motsvarande arbete. Båda är värda ett besök.

Arbetena kan komma igång till hösten och beräknas pågå under ett par månader.

Årsmötet behöver besluta hur vi skall gå vidare.

-oOo-

2016-05-27

Det var en gång en stig…

Der var en gång
nu är den sandad.

Ursäkta ordleken som anspelar på en ordramsa från ungdomstiden. Gången har tillfört vårt område ett mervärde som vi kan glädjas åt. Vår sekreterare Ewa Hedberg har provgått och rapporterade att den uppfyller högt ställda krav på en gång. Vist blev det bra!

-oOo-

2016-05-24

Vattnet är nu påkopplat

Man har nu kopplat på vattnet för att spola ledningarna rena. Det kommer att pågå tills vidare. Vattenprover kommer samtidigt att tas. Vattnet spolas över till avloppsledningarna som därmed också får en funktionskontroll.

Spola ledningar

Tidpunkten för anslutning till fastigheterna närmar sig alltså. Något mer exakt besked än vår/sommar har vi dock inte fått.

-oOo-

2016-05-23

Nu är Norrängsstigen på gång

Norrängsstigen

Den hävdvunna stigen över Norrängen håller nu på att återskapas och samtidigt förbättras. Vikens SF passade på tillfället att, medan Sveab fortfarande är på plats, få denna gångväg mera anpassad även för gående med lågskor. Efter kommunens medgivande har Sveab alltså mot en överkomlig avgift åtagit sig uppdraget som nu håller på att genomföras.

-oOo-

2016-04-26

Din anslutning av VA från tomtgränsen

Jag har varit i kontakt med några grävare för att få in priser på VA-anslutning till min fastighet. Det visar sig då att kommunen och deras konsult Skandinavisk Kommunalteknik har önskemål om att arbetet utförs av företag med rätt kompetens.

Man har därvid anlitat Vatteninfo Sverige AB i Norrtälje för att hålla kurs i ämnet så att anslutningarna skall bli gjorda på rätt sätt. Vid kontakt med deras VD Amelia Morey Strömberg har jag erhållit en förteckning över de som har gått kursen.

Följande har alltså gått kursen:

Kurt Hedlund                   Allent AB                           allent@allent.se

Erik Hedlund                    Allent AB                            allent@allent.se

Kristian Johansson        Allent AB                            allent@allent.se

Mattias Hägglund           Roslagslänna                 mattias@markentreprenad.nu

Mattias Wahlqvist            Rådmansö Schakt & T  mattias@rmeab.se

Daniel Bogefors              Rådmansö Schakt & T  daniel@radmansoschakt.se

Hans Eriksson                Tjursåker Konsult & amp                    hans@tjursaker.se

Toppi Kauppinen            Toppi VVS                         info@toppivvs.nu

 

Jag vill bara nämna ett exempel på vad som kan bli fel.

Som markisolering duger inte den vita frigoliten som används vid gjutning av grundplattor. Den tål inte fukten nere i marken och är upplöst och borta efter ca fem år. Det finns alltså en del saker som måste göras på rätt sätt.

Har du en kontakt du vill anlita (eller har/hyr egen grävmaskin) så kan du betrakta ovanstående som tips att fråga efter samt inhämta kunnande om, för att anslutningen skall bli rätt utförd.

-oOo-

2016-04-07

Gångväg över Norrängen

Eftersom Vikens SF beställt en gångväg över Norrängen är vi många som undrar när detta skall bli gjort. Frågan besvarades av Åke Wallander på Sveab på följande sätt:

”Maj är den tid på året då vi vanligen kan gå igång med sådana här jobb.
Dels så behöver det torka upp för ett bra resultat och vi har lämnat ett lågt pris på det här.
Om vi skulle ut och göra det nu när vi sjunker skulle det bli dyrare. Ni ligger först på listan när vi kan komma igång. Men allt är väderberoende.”

Ett rimligt svar kan man tycka.

-oOo-

2016-03-06

Senaste Nytt!

VA-anslutning till sommaren

Projektledaren hos Norrtälje kommun, Min Nordberg, gav följande svar på frågan när vi i Vikens SF kan räkna med att kunna koppla upp oss till anslutningspunkterna för VA vid respektive tomtgräns:

”För de boende inom Vikens SF som omfattas av utbyggnaden, arbetar vi nu för att preliminärt driftsätta det berörda området under vår/sommar 2016. Någon mer exakt tidpunkt kan vi i dagsläget inte meddela.”

Detta är ju äntligen ett besked som börjar kännas som närtid. Man ska väl fortsatt vara beredd på att det kan bli förseningar. För att följa den information som Kommunen ger så använder du den här länken norrtalje.se/hato

-oOo-

015-11-19

VA-taxorna höjs 2016

Norrtälje kommun har på sin hemsida publicerat förslaget på nya VA-avgifter för 2016. Det är än så länge ett förslag men kommer med största sannolikhet att antas på fullmäktige den 12’e december. Detta innebär att anslutningsavgiften sannolikt hamnar på ca 275 tkr.

Nya VA-taxor 2016

-oOo-

2015-10-30

Vikens VA snart klart!

Man kan se att VA-arbetena börjar närma sig slutet inom vårt område. Det känns ju skönt att vi snart kan lägga detta bakom oss och blicka framåt. Vi ställde därför några frågor till den ansvarige hos SVEAB, Åke Wallander.

Hur ser slutspurten ut?

Åke W: I slutet av november lämnar vi Sixten Schewens väg. VA-arbetena har ca 2 veckor kvar, därefter skall Vattenfalls kablar läggas färdigt och en grov återställning göras. Med tanke på årstiden tror jag inte att matjorden kommer ut nu, vi anpassar oss i det fallet till vädret. Det kan dröja till våren

Har du någon kommentar om hur arbetena har gått då du blickar tillbaka?

Åke W: Rudvägen slutade på 71% berg och S. Schewens väg låg vid senaste mätning på 76% berg. Våra handlingar säger 45% och detta påverkar narturligtvis vår framdrift som gått långsammare.

På S. Schewens väg har vi haft det trassligare med sommarvattnet än på någon annan sträcka, eftersom ledningen ofta legat direkt mot berget och slingrat sig fram efter hur berget varit. Den har också bytt från ena sidan av vägen till den andra, som vi inte har känt till. Så vi förstår att detta varit jobbigt för de boende när vi både grävt av men också varit tvungna att kapa ledningen för att inte spränga sönder den. Det har inneburit betydligt fler avbrott än vi önskat.

Föreningen har ju gjort en beställning av en grusad gång över Norrängen mellan Sixten Schewens väg och Norrängshöjden. Hur går det med den?

Åke W: Åkern tar vi också till våren så vi får bästa resultat.

Har det fungerat med boende och deras behov av att kunna komma till sina fastigheter?

 Åke W: Ja, vi vill säga att de boende har varit hemskt hjälpsamma och det gäller i hela området. Det innebär ju också att vi kan bli klara på era vägar lite snabbare.

Anslutning till fastigheterna

Då det gäller anslutning till respektive fastighet så är det en stor fråga för fastighetsägarna. Under 2015 finns ett fast belopp angivet. Om anslutningen sker 2016 vet ingen vad det kommer att kosta. Det finns en stor oro för att kommun utnyttjar tillfället till en höjning. Vi har sedan maj försökt att få ett besked om när Vikens SF kan få ansluta sig till VA-nätet. Vi fick svaret att driftsättning skulle ske samtidigt för hela Håtö-området, vilket då kanske handlar om 2017. Man tittade dock på frågan om en etappvis driftsättning, allt efter som områdena blev klara. Detta var dock en juridisk knäckfråga.

Vid en uppföljning via mail den 20 oktober fick vi följande svar av Min Nordberg som är kommunens handläggare i ärendet.

Vi undrar vad som hänt då det gäller den etappvisa driftsättningen till VA-nätet avseende de olika samfälligheterna?

Min N: Vi håller fortfarande på att utreda frågan, det var inte så enkelt som vi trodde därav fördröjningen. Det har även tillkommit att den upphandling, som vi genomförde under sommaren för att köpa in de LTA-enheter (avloppspumpar) som krävs i området, har blivit överklagad och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

Vikens SF är i det närmaste klart och vi behöver besked för att kunna göra erforderliga upphandlingar av anslutning. Om alla fastigheter i hela Håtö-området skall driftsättas samtidigt kommer det sannolikt att innebära kaos och förhöjda priser

Min N: Jag gör vad jag kan för att driva på frågan och kommer att höra av mig till dig så snart jag har ett besked.

Vi är naturligtvis medvetna om att någon anslutning under 2015 inte kommer att kunna ske. Vi har även prövat frågan om förskottsbetalning under innevarande år, men fått avslag. Vi är alltså utlämnade till kommunens beslut om anslutningsavgifternas storlek under 2016.

-oOo-

2015-10-10

68 korvar, 42 koppar kaffe och 8 liter läsk!

Detta plus kakor satte vi i oss efter välförrättat arbete. 20 (av 45) fastigheter var representerade, en del med flera deltagare. Grönområdesansvarige Mats Perjons hade planerat och fördelade arbetet som i huvudsak bestod av att röja längs Håtövägen. Bl a för att ge några ekar bättre livsrum samt röja upp längs maren. Dessutom fanns vass som klipptes i somras att ta hand om. Ett tungt jobb att släpa upp till brasan.

Vädret var perfekt för vår städdag. Temperaturen var lagom för fysisk ansträngning. Det var nästan vindstilla så att vi kunde elda brasan vartefter ris och vass levererades. Gunnar Larsson med sin traktor var till stor hjälp för transporter av riset. Kvar vid ekarna finns nu 2 högar ved att hämta för den som vill ha att elda med i öppna spisen.

Vårt område ser välskött ut tack vare våra medlemsinsatser.

Tack Ewa för maten.

Det var 70 korvar men två ramlade i glöden och brann upp…

20151018_142122

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det fint runt eken vid korsningen Håtövägen/Persängsvägen

Vass

Extremt lågt vattenstånd gjorde att man kunde hämta vassen torrskodd

-oOo-

2015-08-27

 Ännu ett grund i viken

Ytterligare ett grund är nu upptäckt i Vikens utlopp mellan Insjöns brygga och Håtöområdets brygga. Grundet är sedan i måndags utmärkt för att ingen ska behöva gå på det. Det ligger framför (norr) om själva skylten när du åker ut ur viken.

Grund

Till sommaren 2016 avser vi att ta bort grundet som sannolikt är en gammal bryggstolpe. Till dess ber vi att alla som känner till andra grynnor rapporter in dessa till oss. Vi planerar också att försöka svepa viken för att se om vi kan upptäcka nya. Frivilliga alternativ av våra och Insjöns medlemmar välkomnas med tacksamhet. Har vi möjligen någon dykare inom våra samfälligheter?

Grundets position

Koordinaterna: Latitud 59°42’59’’ N samt Longitud 18°53’25’’ E.

Eller med enslinjer i korsningen av: En linje från nocken på vår brygga och nocken på Håtöområdets brygga. Samt en linje från stor ek i väst nära gula huset samt i öst yttre tallen på udden vid Håtövikens brygga.

 -oOo-

2015-08-11

 Vattenfall jordar elen

Många frågar sig hur man kommer att göra med elledningarna i samband med VA-arbetet. För att få svar på detta har jag pratat med Jonny Röstberg på Vattenfall/El och Skog AB.

JR Högspänningsledningarna kommer att läggas ned i VA-schakten. Däremot inte de ledningar som går fram till de enskilda fastigheterna.

Vilken dragning har de högspänningsledningar du syftar på?

JR Det kommer att gå från början av Håtövägen/Norrängshöjden vidare över Norrängen och fortsätter Sixten Schewens väg. De går sedan vidare genom hela Håtö-området och så småningom ända bort till Spillersboda. Detta är för att säkra ledningarna mot strömavbrott orsakade av väder och vind.

Det låter som ett bra besked för oss som fått stått ut med många strömavbrott under vintrarna.

 -oOo-

2015-07-26

IMG_3007

Sjösättningsbryggan flott

Genom en insats av vår medlem Gunnar Löflund och hans grävmaskin vilar inte längre sjösättningsbryggan på bottnen. Problemet var att bryggan hängde i mitten och hotade därmed att knäckas.

Genom att gräva bort och fördjupa bottnen under bryggan så flyter den nu i sin helhet. Stort tack till Gunnar för en uppskattad medlemsinsats.

PS Bojen och bojankaret som syns i förgrunden är till salu. Kontakta Krister, 0707 43 0909.

-oOo-

2015-07-09

Grundforskning

Uppdrag: lös våra grundproblem!

Några ökända grund nu borta

I dag på förmiddagen lyftes de lömska gamla bryggstolparna bort som förorsakat en del av våra medlemmar haveri på både propellrar och drev. Den ena låg sydost om nocken på Insjöns brygga den andra längre ut i viken mellan avbrutna björken på ena sidan och uppånedpåvända båten på land på andra sidan.

Samtidigt grävde man ned bryggstenarna NO och SO om nocken på vår egen brygga. Speciellt den som ligger NO om nocken har många gott på efter att ha sjösatt vid vår ramp.

Bryggsten

Dagens hjälte var mannen som låg i ett par timmar för att kunna hitta grundens exakta läge. Förvånande var att det gick riktigt bra att gå på bottnen trots att det är så dyigt. En stor applåd för hans insats.

Vi vill från styrelsen dock påpeka att det inte är någon garanti för att det inte finns fler grund som vi inte känner till. Kör därför alltid på samma enslinjer där du vet att du inte gått på tidigare.

Om det finns någon dykare eller snorkelentusiast i föreningen så är det fritt fram att göra en grundforskning och rapportera in till styrelsen.

Syndarna Här är dyrgriparna på land. De har kostat våra medlemmar och försäkringsbolagen mycket pengar.

 -oOo-

2015-06-29

 VA tar semester

Fråga till Åke Wallander Sveab’s byggledare och vår kontaktperson:

Det jag snappat upp är att arbetet avslutas på Norrängshöjden nu i dagarna på grund av leveransproblem av den ändrade rördimensionen. Det innebär alltså att Norrängshöjden 1, 3, 5 samt 4 och 2 kommer igång igen efter semestrarna?

Åke W

Åke W: Det är riktigt att det råder leveransproblem i dagsläget på rörmaterial efter att en fabrik som producerar råvaran brunnit ner. Det som kommer att hända under denna vecka på Norrängshöjden är att vi kommer ta provgropar för att lokalisera berg och om möjligt spränga utan att schakta upp gravar innan semestern.

Arbetena återupptas vecka 32 och då startar också Norra Torpsvägen som blivit försenad efter flytt till nytt läge på pumpstationen och i och med det omprojektering. Det nya läget blir bättre för de boende där

Sixten Schewens väg och Rudvägen går också i gång vecka 32 med trädfällning, dock efter att det formella bygglovet blivit klart, vilket ev kan frördröja starten något.

Magiska pinnen

Jeff Tollbring med sin magiska pinne som via satteliter hittar alla tomtgränser. Anders Karlsson från LRF-konsult för noteringar.

På torsdagen den 25’e sattes markeringar ut för dragning av VA på Sixten Schewens väg och Rudvägen. Sven Ove och undertecknad från Vikens SF deltog då i rundvandringen tillsammans med Min Nordberg, kommunens ansvarige för projektet tillsammans med Kjell Andersson från Skogsstyrelsen, Anders Karlsson från LRF-konsult, Johnny Sundberg kommunens byggledare och Jeff Tollbring mättekniker.

Man konstaterade att det blir en hel del träd som måste avverkas samt mycket sprängningar.

Kjell Andersson

Kjell Andersson från Skogsstyrelsen i sitt rätta element.

Den skog som avverkas är Vikens egendom och den säljer vi och får välkomna intäkter. Vi vill påpeka detta så att ingen tror att det är fritt fram att ta för sig.

Vecka 32 kör VA-arbetena alltså igång igen. Och då med 4 arbetslag i stället för som nu då det bara varit en arbetsstyrka.

-oOo-

 

2015-06-16

Stämma i soligt sommarväder!

Lördagen den 13 juni, en ”tur”dag med sommarens dittills bästa väder. Tjugo fastighetsägare var samlade när Håkan Ebersjö hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes och alla menade att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst.

Sven-Ove Löfgren drog summariskt igenom både årsredovisning och räkenskaper som var utsända till alla medlemmar. Inga anmärkningar förelåg och styrelsens förslag att överföra vinsten i ny räkning godkändes.

Vår revisor Liselott Holgersson hade inga anmärkningar och stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

Efter 40 år utan höjning justerades arvodena upp. De 900 kronorna från 1975 är i dagens penningvärde 4.606 kr enligt SCB. Stämman höjde styrelsens förslag på 1.500 till 2.000 kr eftersom skatteeffekten skulle innebära en försumbar höjning. Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Vid val av ledamöter hade Elin Jakobsson avsagt sig omval och ersattes av Åke Malmgren. I övrigt blev det inga förändringar.

En framställning från styrelsen om mandat att teckna erforderliga avtal i samband med VA-projektet godkändes av stämman.

Stämman avslutades med ”övriga frågor”, en frågestund där styrelsen svarar och informerar utan att formella beslut kan tas.

– Vassröjning kommer att ske i juli

– Att gräva ut så att sjösättningsbryggan ligger flott jobbar vi på

– Styrelsen avser att ta bort grynnor/stenar som finns i viken

– Frågan om muddring vilar p g a sin ekonomiska och administrativa storlek samt svårigheter med tillstånd

– Försäljning av tomter har strandat beroende på en gammal nyttjanderätts paragraf

Stämman avslutades med ett litet tacktal av Rolf Gloudemans samt applåder.

Det värmde. Tack!

 -oOo-

2015-05-29

Tänt var det här

Sprängkraft

Sprängkraften får sprängmattorna att lyfta som framgår av bilden.

I rök å damm

Den som gräver får se…

Rubriken är ett branschuttryck grävare emellan. Och på Norrängshöjden fick man se att berget fanns ca en meter ned. Så det blir sprängning från första metern och sannolikt en stor del av vägsträckan. Berget består av en mycket hård granit och bara vid vändplan har man hittills skjutit 7 salvor för anslutningspunkterna till nr 11 och 8. Detta efter en veckas jobb.

IMG_2703

Graniten återvinner man genom att mala ned den till stenkross som sedan används för återfyllnad. Man använder en flyttbar anläggning som man etablerar bortanför Håtö Snickeri. Det kommer alltså att bli mycket trafik med entreprenadmaskiner på våra vägar under lång tid framöver.

-oOo-

2015-05-25

Första spadtaget

Här sätts ”spaden i jorden” för VA inom Vikens SF

VA i Vikens SF påbörjat

Nu har det första arbetslaget kommit i gång med VA-arbetena. Början skedde vid Norrängshöjdens vändplan och fortsätter sedan ned mot pumpstationen vid Håtövägen.

Arbetslaget

Om ytterligare några veckor kommer ytterligare ett arbetslag att flyttas över från arbetena vid insjön och börja grävningar längs Norra torpsvägen.

-oOo-

2015-05-19

Marklovet klart – nu körs VA-arbetena  igång

Åke Wallander ansvarig, för våra VA-arbeten, har idag berättat att man nu kör igång.

Eftersom marklovet har blivit klart i dag, så startar förberedande jobb på Norrängshöjden med avverkning och stubbrytning. Vi kommer därefter starta produktionen med början uppe vid vändplan och gå neråt någon gång under nästa vecka (22).

När kommer då arbetena på Norra torpsvägen igång?

På Norra torpsvägen startar vi preliminärt vecka 23 eller 24 lite beroende på mängden berg i Innsjöområdet, eftersom ett lag därifrån kommer att flyttas över dit.

Vet du något om när kommunen tänker driftsätta?

Det får du ta med kommunen. Det är inget jag rår över.

Kommunens ansvarige för VA-projektet är Min Nordberg.

Min fråga blir: Elaka tungor säger driftsättning inte görs förrän hela Håtö-området är anslutet i december 2016. Varför ansluter man inte efterhand?

Vi undersöker möjligheterna till tidigare driftsättning, men det finns eventuellt juridiska hinder som gör att det inte går att göra så.

Därför har vi avvaktat med att informera de boende om detta, så att ingen missuppfattar det och tar det som ett löfte. Vi siktar på ett besked före semestrarna.

Min Nordberg tillägger.

En omprojektering pågår av dragningen vidare från Norrängshöjden över Norrängen direkt till Sixten Schewens väg i stället för att gå omedelbart väster om den naturkänsliga maren till Rudvägen som tidigare var tänkt.

Det var många nyheter samtidigt. Finns det fler?

Ja, det skulle väl vara att vi behöver placera en pumpstation vid Norra torpsvägen.

 

Efter att ha avslutat samtalen känns det som att vi äntligen är ”på gång”. Även om ett snårigt regelverk av lagar och förordningar är svåra utmaningar för att juristerna skall hitta smidiga lösningar för oss konsumenter / fastighetesägare. Det som oroar är att det därmed kan dra iväg till 2016 och då vet vi inget om anslutningsavgiftens storlek. Bara att den i alla fall inte blir lägre.

Ändrad ledningsdragning

-oOo-

2015-05-14

 Anmäl nytt båtinnehav

Bryggan2

Båtsäsongen börjar nu komma igång. Du vet väl att om du skaffat båt eller bytt din båt skall du anmäla det till hamnkapten. Detta enligt våra gällande trivselregler.

Formulär för ändamålet finns på vår hemsida under rubriken ”Medlemsinfo > Hamnen > Anmälan båtinnehav”, dubbelklicka. Det innebär inför en ny säsong att det kan bli omplaceringar av bryggplatserna. Hamnkaptenen meddelar årets omplaceringar till de som berörs.

Innehavare av bryggplats äger den Y-bom som är närmast land. Vid ett platsbyte tar tar ägaren med sig sin bom till den nya platsen. Alternativt kan man lösa det genom att man övertar varandras bommar om dessa bedöms som likvärdiga. Har man bojplats kan man efter tillstånd av hamnkapten, få köpa bom. Utförandet skall då ansluta till befintliga bommar.

Bojarna på inre delen av bryggan ägs av resp platsinnehavare som har skyldighet att hålla boj och bojkedja är i fullgott skick. Livslängden på kedjan brukar ligga på 6 – 7 år.

 -oOo-

2015-05-01

Majbrasa på Valborgs namnsdag

IMG_2587

Tänt var det här…

De kvarvarande rishögarna från städdagen är nu ett minne blott. På hamnplan ställde Ewa upp med ett antal grannar från Rudvägen samt ”Torparna” Marianne och Rolf Gloudemans från Norra Torpsvägen. Men var fanns Sixten Scewarna?

Brasan var stor och det var mycket slit för att underhand lägga på riset som låg bredvid. Men efter ca 2,5 tim så började det hela falna. Gunilla och Håkan Enfors får sitta med kikaren i natt för att ha askhögen under uppsikt.

IMG_2597

Rishögarna vid Calle Schewens väg är nu också borta genom Mats Perjons och Gunnar Löflunds försorg.

IMG_2599

Vi hade en god tur med vädret som var på ett ganska soligt humör trots metrologernas lite dystra prognoser.

-oOo-

2015-04-30

Valborgsmässoafton på Norrängshöjden

Den stora rishögen som släpades ihop på städdagen blev en trevlig samlingspunkt för Norrängshöjdarna kl 17 på Valborgsmässoafton.

Vädret var riktigt fint om än lite kyligt. Men brasan kom igång på andra tändstickan och värmen spred sig till alla runt omkring. Det blev ett improviserat knytis med snacks och lite tändvätska. M a o en trevlig samvaro under drygt 2 timmar. Närvarande var Berit och Lennart Ogenmark, Per och Kerstin Johansson, Ulf och Ingrid Richenberg, Rolf Hådén samt Britta och Krister Löwenhielm.

-oOo-

2015-04-29

 

2014-12-18

Oförändrad anslutningsavgift för VA 2015

Måndagen den 15 december fastslog kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för VA skall vara oförändrad under 2015. Det innebär att för en tomt på 2.000 kvm eller mer med 1 ansluten fastighet kommer avgiften att vara 260.718 kr. För tomt upp till 2.000 kvm med 1 ansluten fastighet 241.959 kr.
För ytterligare fastighet över 25 kvm tillkommer en avgift. Likaså även för friggebodar där man drar in vatten. Dock är det då frågan om det t ex är en dusch eller diskbänk. Sådana frågor får man ta direkt med kommunen 0176-71000 (tryck 2 för VA).

-oOo-

2014-11-25

Besiktning inför VA-arbeten

Besiktning av vägarna Norra Torpsvägen och Norrängshöjden genomfördes på tisdagsförmiddagen den 25 nov.

VA-besiktning

Fr v Klas Bengtsson kommunens kontrollant, Bengt-Olov Brodin vägföreningen, Jan Marmsjö vägföreningen, Johnny Sundberg Kommunens byggledare VA, Torbjörn Byrnäs besiktningsman Infrakonsult, Åke Wallander byggledare och kontaktperson på Sveab, Gustav Ström på Sveab.

Åke Wallander, Sveab, hade följande information i dagsläget: “Håtö kommer att byggas med en blandning av självfallsledningar och tryckledningar för spillvattnet, det som avgör är hur terrängen ser ut och hur husen ligger höjdmässigt i förhållande till ledningen. På de sträckor som det kommer att vara tryckledningar kommer det att behövas en liten pumpstation på tomten för att trycka ut på huvudnätet (denna station tillhandahålls av kommunen). Ritningen som är medskickad är ett första utkast där de röda prickarna visar en sådan station. Det vi nu gör är att vi detaljprojekterar området och gör en noggrannare inmätning för att avgöra bästa tekniska lösning. Vilket innebär att det kan tillkomma eller avgå pumpstationer på enskilda tomter. Placering på tomt är flexibel och de utsatta prickarna visar inte en exakt placering. Vart efter lösning blir vald för de olika vägarna så kommer jag att skicka ut ny ritning där det kommer framgå vilken lösning varje fastighet får”.

Via länken nedan ser du kartan med dragningarna (samma som du redan fått postalt).

R-51 1-01