Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Gång- och cykelbana längs Håtövägen

2020-05-02

Föreslagen gång/cykelväg

Vägföreningen har sökt och beviljats bidrag för en gång- och cykelbana som skall gå från Norra Torpsvägen vidare fram till vägtrumman vid Marens utlopp i Håtöviken. Från NT-vägen går den bakom brevlådorna och ansluter till Håtövägen några meter söderut för att sedan fortsätta på andra sidan vägen ned och över avtagsvägen Norrängshöjden, vidare längs Håtöån och maren och slutar alltså vid Håtöviken. Det är ett hårt trafikerat vägavsnitt som alla bilar måste passera för att komma vidare till Håtövikens TF, Håtö TF samt Norra och Södra Sundholmens TF. Bredden kommer att vara 1,5 till två meter och vara belagd med oljegrus.

Vägschefen Henrik Dahl berättar att detta möjliggjorts genom att kommunen erbjuder ett bidrag på 250 tkr och att vägföreningen skjuter till resterande 75 tkr. Upphandling av entreprenaden sker genom vägföreningens försorg. Kostnaden för vår del är fri markupplåtelse, en fråga för vår stämma i juni, samt att vi måste ta ned fyra träd.

Det blir även en fartmätare
Vårt önskemål om fartmätare före avtagsvägen Norrängshöjden har bifallits av vägföreningen. Denna kommer upp i juni och skall få ned hastigheten på genomfartstrafiken redan i år.
Vikens SF är naturligtvis väldigt glada för att vi fått gehör för de problem som det hårt trafikerade vägavsnittet utgör.
K L-m

-oOo-