Vikens Samfällighets Förening, Håtö

På gång

Årets stämma hade få deltagare

2022-06-19 Ordförande Håkan Ebersjö öppnade mötet och valdes även att leda det med Göran Fagerström som sekreterare. Stämman godkände dagordningen, fastställde röstlängd och ansåg att mötet blivit utlyst på vederbörligt sätt. Deltagandet var 14 fastigheter vilket är lägre än vanligt…

Snabb stämma med corona-avstånd

2021-06-20 Snabb stämma med corona-avstånd Föredömliga avstånd på årets stämma  Stämman hölls som brukligt vid boulebanan inom hamnområdet. 19 deltagare varav en fullmakt hade samlats i det strålande sommarvädret. Stämman var väl förberedd liksom de närvarande så det hela var…

Ajournerad stämma

2020-05-20 Årets stämma ajournerad Vid stämman påpekade Sven-Ove Löfgren att räkenskaperna inte stämde. Detta gjorde att de flesta punkterna inte kunde leda till beslut. Dock beslutades på framställning från styrelsen Att stadgeändring som innebar att motioner skall vara inne senast…

Gång- och cykelbana längs Håtövägen

2020-05-02 Vägföreningen har sökt och beviljats bidrag för en gång- och cykelbana som skall gå från Norra Torpsvägen vidare fram till vägtrumman vid Marens utlopp i Håtöviken. Från NT-vägen går den bakom brevlådorna och ansluter till Håtövägen några meter söderut…