Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Årets stämma hade få deltagare

2022-06-19

Ordförande Håkan Ebersjö öppnade mötet och valdes även att leda det med Göran Fagerström som sekreterare.

Stämman godkände dagordningen, fastställde röstlängd och ansåg att mötet blivit utlyst på vederbörligt sätt. Deltagandet var 14 fastigheter vilket är lägre än vanligt – kan det vara ett tecken på att medlemmarna är nöjda med styrelsens jobb,,,

Ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen samt budget innevarande verksamhetsår. Konstaterades bl a att vassröjning kommer att ske även i år och görs i slutet av juli. Lelle på Håtö gård har skjutit av en hel del vildsvin. Enligt en medlem rör det sig om ett 30-tal.

Våra egna vattenanläggningar är delvis slitna men fungerar. Tillgången på vatten bedöms som relativt god. Vattenprover skall tas för att få en bedömning av kvalitet.

Så länge inte alla fastigheter är anslutna till kommunalt VA så måste vi ha kvar vårt eget vatten.

Vår ekonomi är god och styrelsens förslag till att överföra årets resultat 9.788 kr i ny räkning fastslogs. Revisorerna hade inga anmärkningar på räkenskaperna och föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket också skedde.

Stämman beslutade för andra året i rad (förra gången 2021) att ändra senaste datum för inkomna motioner från 1 juni till 1 maj.

Arvoden och betalning för medlemsarbeten beslutades förbli oförändrade.

Under punkten 15 som avser förtroendevalda valdes Camilla Lögdström till sekreterare efter avsägning från Göran Fagerström. Elin Ekblom valdes om på en mandatperiod av 2 år. Till valberedare utsågs Kristina Ekstrand Dahlberg samt Bodil Alexander. I övrigt inga förändringar.

Camilla Lögdström vår nya sekreterare

Efter stämmans avslutande kom en fråga från Håkan Enfors om försäljning av fastigheter norr om Håtövägen från maren sett. Detta gjordes några år före det att vi fick kommunalt VA men avslogs av Länsstyrelsen. Styrelsen kommer att undersöka vad avslaget berodde på och se om något nu kan ha förändrats.

Stämman var genomförd på en halvtimme och alla verkade nöjda.

KL-m

-oOo-