Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Snabb stämma med corona-avstånd

2021-06-20

Snabb stämma med corona-avstånd

Föredömliga avstånd på årets stämma 

Stämman hölls som brukligt vid boulebanan inom hamnområdet. 19 deltagare varav en fullmakt hade samlats i det strålande sommarvädret. Stämman var väl förberedd liksom de närvarande så det hela var avklarat på rekordtiden 35 min. Vår revisor Liselott Holgersson hade inga anmärkningar och föreslog att resultat och balansräkningarna skulle fastställas och att årets resultat skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för det avslutade året.

För andra gången på två på varandra följande stämmor fastslogs att senaste datum för inkomna motioner skall vara den sista april för att styrelsen skall hinna fatta beslut om, samt meddela medlemmarna sin åsikt om att tillstyrka eller avslå motionen.

En motion från hamnkaptenen om att samfälligheten skulle överta medlemmarnas bommar avslogs på styrelsens inrådan. Bommen har ett marknadsvärde som inte kan förbigås. Var och en svarar för underhållet av sin bom, om samfälligheten skulle äga bommarna så finns inga föreskrifter om vem som ska sköta dem. Din bom är den som ligger närmast land sett från ditt båtplatsnummer. Den som har bojplats och vill skaffa bom får då platsen innanför nuvarande sista bomplats på norra eller södra sidan. Hamnförvaltaren placerar sedan båtarna med utgångspunkt för manövrerbarhet och djupgående.

Förändringar då det gäller förtroendeuppdrag blev att Roger Jeppsson valdes till Hamnförvaltare eftersom Björn Hedberg som avsagt sig och Jesper Lögdström ersatte Rogers plats som styrelsesuppleant. Dessutom kompletterades valberedningen med Kristina Ekstrand – Dahlberg eftersom Sven-Ove Löfgren flyttat ifrån samfälligheten.

Vi är nog flera som saknar kaffe och kakor vilket vi brukade ha innan coronan, som trevlig avslutning och samvaro… ett bra tillfälle att lära känna varandra. I stället fick vi, efter en fråga av Ulf Richenberg, en intressant föredragning av Kennet Öhlund om fiskevårdsföreningens planer och olika idéer över de framtida förbättringar man jobbar med. Hans slutord, med glimten i ögat, var en efterlysning att om någon kunde påvisa att det funnits Håtölax i våra vatten skulle vi sannolikt få bidrag för att inplantera lax i våra vatten.

-oOo-