Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Stämma i solsken

2019-06-15

25 fastighetsägare samlades i strålande sommarväder

Om vi lägger till en fullmakt så blev det alltså 58% av våra fastighetsägare som var representerade på stämman. Det är en riktigt bra siffra. Från Sixten Schewens v kom 10, från Norrängshöjden 6 + 1 fullmakt, Rudvägen 5, Norra Torpsv 3 och Kalle S v 1.

Till stämmoordförande valdes Håkan Ebersjö och till mötets sekreterare, Ewa Hedberg.

Styrelsen fick ansvarsfrihet efter en ”ren” revision, d v s inga anmärkningar eller frågetecken. Budgeten för kommande verksamhetsår är densamma som för föregående dock med en kostnadsökning på 5 kr per medlem beroende på fiskevårdsföreningens avgiftshöjning.

Val till styrelse skedde genom omval av Håkan Ebersjö och Krister löwenhielm på en period av två år. Ulf Richenberg och Yvonne Göstasdotter har ett år kvar på sin mandatperiod. Suppleanterna Göran Fagerström och Jane Tillander omvaldes på 1 år liksom revisorerna Ewa Hedberg och Liselott Holgersson. Revisorsuppleanterna Thomas Olsson och Bo Åkerberg omvaldes även de. Däremot ställde hamnkapten sin plats till förfogande efter ”lång och trogen tjänst” och ersattes av Björn Hedberg. Grönområdeschef Mats Perjons, representant i fiskevårdsföreningen Kennet Öhlund och vårt ombud i vägföreningen Björn Karlström valdes alla om. I valberedningen ersätts Ulf R som har fullt upp som sekreterare, av Sven-Ove Löfgren. Eva Anderson blev sammankallande och Toon Vanhoenacker fortsätter ytterligare ett år.

Två motioner hade inkommit som styrelsen behandlat och rekommenderade stämman att rösta avslag på båda. Detta skedde också. Besluten blev enhälliga men föranledde en hel del diskussioner.

Båda motionerna, lekplats vid hamnen och bastuflotte, kan man väl kortfattat säga föll främst på det ansvar som därmed vilar på styrelsen (och föreningen) men också på en omfattande kostnadsökning för samfällighetens medlemmar.

En stadgeändring behöver ske då det gäller tiden för inlämning av motion. Ett sådant beslut togs på stämman 2016, men glömdes bort 2017 och trädde därmed inte i kraft. I sammanhanget framkom också att dagordningen för stämman bör uppdateras i stadgarna. Under punkten ”övriga frågor” kan inte frågor leda till ett stämmobeslut eftersom de måste finnas med i kallelsen. Mer pedagogiskt vore därför att lägga ”medlemsfrågor” efter stämmans formella avslutande.

Stormen Alfrida medförde att en del träd från samfällighetens mark föll över och i något fall skadade staket på medlemmars mark. Frågan kom upp vad som då gäller? Kortfattat kan sägas att det är fastighetsägarens egen försäkring som gäller. Noterbart är att försäkringen då bör innehålla en oturförsäkring. Samfälligheten har ingen egen försäkring för detta men ombads att undersöka vad en skogsförsäkring skulle innebära.

Skadorna på samfällighetens mark blev omfattande liksom kostnaderna. Nettot går ännu inte att överblickas då vi f n inte vet kommande försäljningsintäkter och eventuella EU-bidrag.

-oOo-