Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Ett möte med Vägföreningen

2019-07-01

Camilla Saldert, Ordförande i Vägföreningen

Fortkörning är det stora problemet inom våra samfälligheter. Att få ner hastigheten på vägar är något vi behöver medlemmarnas hjälp med.

Vid ett möte med Camilla Saldert redogjorde hon för det arbete som styrelsen för de 488 medlemmar som ingår i vägföreningen lägger ned. Medlem är alla fastighetsägare inom Håtö TF, Håtövikens TF, Vikens SF, Insjöområdets TF, Uddskogens TF samt Sundholmen. Genom att avgifterna debiteras via samfälligheterna är det nog så att många upplever att det är samfäligheterna som är medlemmar i Vägföreningen. Så är alltså inte fallet.

 Efter att ha klarat ut en del grundläggande fakta tog vi upp de åtgärder till begränsning av hastigheten som man kan arbeta med. Fartkameror, gupp och olika väjningshinder. Efterhand som ekonomin tillåter har man kunna utöka antalet. Nu senast i år med en fartkamera en bit in på Håtövikens område.

Sedan tidigare finns en fartkamera vid Håtö Tomägarförenings början vilket gör att båda dessa är placerade EFTER Vikens SF som ju utgör en genomfart för samtliga medlemmar i Vägföreningen, deras gäster och entreprenörer. Alltså den MEST trafikerade samfälligheten av alla. Anledningen till mötet var naturligtvis att framhålla hur angeläget det är att optimera fartbegränsande resurser på detta vägavsnitt. Håtövägen har gående och cyklister – barn och äldre ­– som tar sig till båtar och bad den vägen.

Camilla framhöll dock att det finns en hel del föreskrifter om hur olika hinder får placeras ut som gör att vissa placeringar inte är möjliga. Fartbegränsande hinder får t ex inte finnas för nära kurvor med siktbegränsning för att man ska hinna sakta ned för att minska skaderisken på fordonen.

Utöver detta driver Vägföreningen flera övriga frågor. F n förs en dialog med Vägverket om utformningen och säkerheten vid Håtö-korsningen. En förrättning pågår där trafiken från och till boende norr om korsningen bör ledas om via Spillersboda-korsningen.

Det var ett intressant möte med Vägföreningen som nog för de flesta av oss är ganska anonym. Stort tack till Camilla Saldert som är ordförande i styrelsen som består av fem ledamöter. Man efterlyser ledare som vill ställa upp. Valberedningen består av ordförande i respektive samfällighet.

Jag vill avsluta med att ge Camilla sista ordet: ”Alla är välkomna på årsstämman som alltid är i juni månad nere på Haget”.

K L-m

-oOo-