Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Vikens SF belönas för naturvårdsinsats

2019-07-01

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mats-märkning-1.jpg
Mats lär ut hur träden skall markeras

Det stora arbete som vi har lagt ned på vårt grönområde har nu belönats av Skogsstyrelsen. Vi genomförde under 2018 en restaurering av vårt grönområde eftersom det var igenvuxet och den ursprungliga faunan höll på att kvävas. D v s ek hassel och olika lövträd trängdes ut av barrträd.

Bakom projektet ligger vår grönområdeschef och skogsman Mats Perjons. Hans erfarenhet från egen skogsmark har kommit väl till pass i detta arbete och styrelsen riktar ett stort tack till Mats för ett uppoffrande arbete.

Föreningen har alltså tilldelats 103.500 kr för att ”sköta natur och kulturmiljö” inom vårt område. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. ”Ni har visat att ni har genomfört investeringen enligt gällande beslut om stöd och har uppnått investeringens syfte och mål.” Beslutet grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordnings (EU) olika villkor.

Pengarna kommer väl till pass för att hantera de kostnader som vår naturvårdsplan krävde men täcker nu även kostnaderna efter stormen Alfridas skadegörelser. 

K L-m

-oOo-